Organizace dne ve třídě

 

6:30 hod. – 8:30 hod.                                                                

Příchod dětí: od 6,30 hod.

dle potřeb rodičů, doporučen příchod u starších dětí do 8,00 hod., mladší děti do 8,30 hod., pozdější příchody předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

Spontánní hry

od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním spánku probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyvá­ženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)

 

probíhají v průběhu celého dne formou in­dividuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

 

Pohybové aktivity:

denně cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, zdravotní) a pohybové ak­tivity, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 

8:30 hod. – 9:00 hod.         

            Hygiena, svačina

9:00 hod. – 9:20 hod

            Didakticky cílené a spontánní činnosti zaměřené na plnění úkolů z tematických celků

9:20 hod. – 11:20 hod.

Pobyt venku

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – pobyt na školní zahradě, na hřišti, vycházky. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, při silném větru, dešti a inverzích.

 

11:20 hod. – 12:00 hod.

 

Hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 hod. – 14:00 hod.

Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, spánek

Vychází z individuálních potřeb dětí; po obědě cca 30 min. odpo­čívají všechny děti při čtení pohádky; poté děti s nižší potřebou spánku mohou provádět klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí. Individuální činnosti s dětmi III.ročníku.

 

14:00 hod. – 16:30 hod.

Vstávání dětí, hygiena, průběžná svačina, spontánní hry dětí, pokračování v započatých vzdě­lávacích činnostech z průběhu dne, pobyt venku, odchod dětí domů.

 

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783