Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO-líny,

příspěvková organizace

Bukovno 63,  293 01 Mladá Boleslav

                                                                                                                     

Účinnost od:  1. 9. 2019 

Č.j.: MSBL 2/2019    

Dnem účinnosti tohoto předpisu je zrušena platnost Školního řádu Č.j. 1/2018 ŠŘ ze dne  18.8.2018

                                                                                                                                

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení  
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 • Provoz a vnitřní režim školy
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 2. Podmínky zacházení s majetkem školy
 3. Závěrečná ustanovení

 

I.       Úvodní ustanovení

V souladu s ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy školní řád upravující podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., která stanoví hygienické požadavky na prostory a provozy škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád je platný pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí mateřské školy Bukovno-Líny, příspěvková organizace.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení školy, rodiny a společnosti.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Cílem mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte po stránce citovém rozumovém tělesné, tak i osvojení si životně důležitých dovedností, pravidel chování, lidských hodnot a mezilidských vztahů.

Pro naplňování těchto cílů je velmi důležitá spolupráce s rodiči.

Přivítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

 

II.1.   Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání směřující k rozvoji všech jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku, možnost vyjádřit svůj názor, vlastní volbu,
 • na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Děti se podílejí na tvorbě pravidel společného soužití a jsou vedeny k jejich dodržování.

 

Další práva dětí při vzdělávání, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte:

 • aby mu byla společností poskytnuta ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

II.2    Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání je vedeno k respektování těchto povinností:

 • dodržovat pravidla bezpečného chování ve třídě, i mimo ni, respektovat celou třídu jako součást kolektivu
 • neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost sebe sama i ostatních dětí,
 • dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a učitelek k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

 

II.3    Základní práva zákonných zástupců dětí:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí,
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy a podílet se na činnosti školy,
 • nahlížet do školního vzdělávacího programu, pořizovat si opisy a výpisy,
 • dohodnout se s pedagogickými pracovníky na individuální délce pobytu dítěte v MŠ, na změnách v předávání dítěte, v režimu dne dítěte apod.
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře v MŠ) bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci.

 

II.4    Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upraveno,
 • nezanedbávat péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte,
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza- vši, teplota), hlásit výskyt infekčního onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 • oznamovat škole údaje a změny údajů podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky)
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů;

       bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany MŠ informováni o jeho zdravotních obtížích,

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • předávat děti učitelkám ve třídě po celou dobu docházky dítěte do MŠ,
 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,
 • respektovat pravidla slušného chování v areálu mateřské školy (zejména nekouřit, nepřivádět zvířata do areálu mateřské školy).

 

II.5    Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a její vnitřní režim
 • řídí se školním řádem MŠ
 • dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí,
 • všichni zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svoji práci,

 

Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

II.6    Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 • Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 • Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

II.7    Způsob předávání informací o prospívání dětí v MŠ

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu

       vzdělávání v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, zveřejněném ve vestibulu školy a školním webu: www.ms-bukovno.cz  

 • Pedagogičtí pracovníci poskytují zákonným zástupcům dítěte informace o průběhu a výsledcích vzdělávání průběžně, prostřednictvím konzultací či jiných forem společných setkání. Čas pro konzultace s učitelkou je nabízen po ukončení její přímé pedagogické činnosti.
 • Pedagogické pracovnice sledují a vyhodnocují systematicky výsledky vzdělávání každého dítěte. Svá zjištění z pedagogické diagnostiky zaznamenávají do individuálně vedených „záznamových listů,“ uložených ve třídách. Na vyžádání se může každý zákonný zástupce seznámit se záznamovým listem svého dítěte.
 • V každé třídě se uskuteční minimálně tři setkání pedagogů s rodiči v průběhu školního roku za účelem navázání neformální, ale účelné spolupráce. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s vedením mateřské školy.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit konzultaci rovněž s ředitelkou mateřské školy:

Konzultační hodiny: pondělí      12:00-13:00, případně kdykoliv po předchozí domluvě.

 • Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o chystaných akcích pořádaných školou (např.: výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny..) v dostatečném časovém předstihu, formou emailu, osobně učitelkou, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnce v šatně. Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnku.
 • Mateřská škola má své webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány.

 

 

III. Provoz a vnitřní režim školy

III.1  Organizace dne ve třídě pro školní rok 2019/2020   

 

6:30 hod. – 8:30 hod.                                                                                             

Příchod dětí: od 6,30 hod.

dle potřeb rodičů, doporučen příchod u starších dětí do 8,00 hod., mladší děti do 8,30 hod., pozdější příchody předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Spontánní hry

od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním spánku probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyvá­ženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)

probíhají v průběhu celého dne formou in­dividuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

Pohybové aktivity:

denně cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, zdravotní) a pohybové ak­tivity, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

8:30 hod. – 9:00 hod.         

            Hygiena, přesnídávka

9:00 hod. – 9:20 hod          

            Didakticky cílené a spontánní činnosti zaměřené na plnění úkolů z tematických celků

9:20 hod. – 11:20 hod.

Pobyt venku

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – pobyt na školní zahradě, na hřišti, vycházky. V letních měsících se činnosti realizují co nejvíce venku. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, při silném větru, dešti a inverzích.

11:20 hod. – 12:00 hod.

Hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 hod. – 14:00 hod.

Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, spánek

Vychází z individuálních potřeb dětí; po obědě odpo­čívají všechny děti při čtení pohádky; děti s nižší potřebou spánku (cca 30 min. odpočinku), mohou provádět klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí. Individuální činnosti s dětmi III.ročníku.

14:00 hod. – 16:30 hod.

Vstávání dětí, hygiena, svačina, spontánní hry dětí, pokračování v započatých vzdě­lávacích činnostech z průběhu dne, pohybové aktivity, pobyt venku, odchod dětí domů.

 

III.2  Organizace mateřské školy

 • Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let (v případě OŠD), nejdříve však pro děti od 2 let.
  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak (§ 34 školského zákona).
 • Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • Dětem se speciálními potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole, tzv. adaptační pobyt.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svo­bodném přístupu k informacím.
 • Mateřská škola vede evidenci dětí - školní matriku.
 • Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

III.3  Provoz MŠ a vnitřní režim školy

 • Provoz mateřské školy je v měsíci září až červnu celodenní od 6:30 hodin do 16:30 hodin. Mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzavřena a zabezpečena.
 • Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6,30 hodin. Rodiče mohou děti přivádět do 8,30 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
 • V MŠ je podle možností a podmínek zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň dvou hodin (divadelní představení, výlety, pobyt venku, celodenní vycházky, příprava na oběd, hygiena a úklid po obědě).
 • Po obědě je možné vyzvednout si dítě v době od 12:00 do 12:15 hodin, odpoledne nejdříve od 14,30 hodin.
 • Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali tak, aby škola mohla být po 16:30 uzavřena.
 • Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.
 • Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců. Na základě průzkumu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu školy a to nejméně 2 měsíce předem. Provozní doba (v srpnu) je od 6:30 do 16:30.
 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují technické důvody, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na vývěsce školy a webových stránkách školy, neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne.

III.4 Omlouvání dětí

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte a to způsoby:

 1. telefonicky do MŠ na : 792 510 783
 2. osobně třídní učitelce,
 3. zápisem do přehledu absence umístěným ve vestibulu,
 4. na e-mail: skolabukovno@seznam.cz

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem.

V případě předpokládané absence je možno dítě odhlásit den předem do 10:00 hodin (s možností odhlášení stravy).

Pokud dítě z důvodu nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den nepřítomnosti, a to v době od 11:00 do 11:15 hodin. Po obědě je jídlo z hygienických důvodů zlikvidováno.

Zákonný zástupce je povinen vždy nahlásit déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, výskyt vší apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání - předem známá absence:

Zákonný zástupce odůvodní uvolnění dítěte písemně v přehledu absence umístěném ve vestibulu školy či telefonicky do mateřské školy tel.: 792 510 783. V případě trvání předem známé absence delší než tři dny písemně ředitelce školy.

Rozhodnout o uvolnění dítěte v rozsahu tří dnů je kompetentní učitelka ve třídě.

O uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání na dobu delší než tři dny rozhoduje ředitelka školy.

Podmínky pro omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnostinenadálá absence:

Telefonicky do mateřské školy tel.: 792 510 783, a to při nenadálé absenci v trvání nejdéle tří dnů.

Písemně ředitelce školy při trvání nenadálé absence více jak tři dny.

Učitelky evidují školní docházku dětí. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují ředitelku školy.

Neomluvenou absenci či zvýšenou omluvenou absenci dětí řeší ředitelka školy pohovorem se zákonnými zástupci, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte (případně zvýšenou omluvenou absenci) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Pokud tak neučiní, ředitelka školy zahájí jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.  

 

III.5  Přijímání k předškolnímu vzdělávání a ukončení vzdělávání dítěte

Povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole

 • Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy toto dítě dosáhne pátého roku věku, a to až do zahájení povinné školní docházky dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku dle §182a školského zákona.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky a je stanoveno v rozsahu 4 hodin denně: od 8:00 hod do 12:00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Dítě má však právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok podle § 34 odst. 2, 3, 4, 5, 6 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího školného roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května
 • Zápis do MŠ se uskuteční v termínu určeném po předchozí domluvě se zřizovatelem v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
 • O termínech konání zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vyhlášením v obecním rozhlasu, na webových stránkách školy a obce, v obecním Čtvrtletníku, formou informační vývěsky obcí Bukovno a Líny, na informační tabuli a nástěnce MŠ.
 • Přihlášku obdrží zákonní zástupci v MŠ v předem stanoveném termínu.
 • Přihláška i s přílohou „Vyjádření lékaře k žádosti rodičů o přijetí dítěte do mateřské školy“ bude též zveřejněna na ms-bukovno.cz
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka mateřské školy.
 • Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let.
 • Dětem bude poskytována dostatečně dlouhá doba k adaptaci, podle jeho individuálních potřeb.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ:  

Děti ze spádové oblasti

 1. děti s odloženou povinnou školní docházkou 10 bodů
 2. děti před vstupem do základní školy 10 bodů
 3. děti, které dosáhnou k 1.září 2019 věku 4 let 10 bodů
 4. děti, které dosáhnou k 1.září 2019 věku 3 let 10 bodů
 5. děti, které dosáhnou k 1.září 2019 věku 2 let   5 bodů
 6. děti z jiné spádové oblasti   4 body

 

 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením (uvedení v § 16 odst. 9) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě na základě doporučení praktického lékaře, který potvrdí, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
 • Ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň

       na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

       (Na požádání obdrží zákonný zástupce písemné vyhotovení.)

 • Po ukončení zápisu obdrží zákonní zástupci nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy, které si osobně vyzvednou, nebo jim bude doručeno poštou.
 • Ve stanoveném termínu po zveřejnění výsledků se zákonní zástupci přijatých uchazečů dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění přihlášku ke stravování, informace

       o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace (zkušební pobyt) a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

V případě volné kapacity je možné, podle § 34 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Ředitelka může, pokud jí to situace na mateřské škole dovolí, přijmout k docházce tzv. ,,doplňkové děti“, a to podle § 34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je zde nutná vzájemná dohoda se zákonným zástupcem dítěte, která je nedílnou součástí rozhodnutí, stanovující pravidla docházky dítěte do mateřské školy.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání - Individuální vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy (ve spádové oblasti). Oznámení je povinen učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání (§ 34 odst. 4 školského zákona). Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat tyto údaje o dítěti:
  • jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka školy seznámí zákonného zástupce dítěte se ŠVP PV(oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno). Ředitelka MŠ dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob a termín ověření, případně náhradní termín ze závažných důvodů (např. z důvodu nemoci dítěte).
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Žádáme zákonné zástupce o včasnou informaci v případě vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Ukončení předškolního vzdělávání

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně (tj.nejméně 2x) neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úplaty.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).

 

III.6  Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici o úplatě (viz. nástěnka ve vestibulu školy). Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 500, -Kč měsíčně.

 1. Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně.

 1. b) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji dva měsíce předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu, viz. pokyn ředitelky ke stanovení úplaty na příslušný školní rok.
 2. c) Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je od úplaty osvobozen:
 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. (viz vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.) V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 výše uvedené vyhlášky, ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

V případě, že zákonný zástupce dítěte splňuje podmínky pro osvobození od úplaty, podá ředitelce mateřské škole žádost o osvobození od úplaty a prokáže tuto skutečnost předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutím o přiznání sociálního příplatku.  Každý měsíc předloží potvrzení o platnosti pobírání sociálních dávek.

 1. O snížení nebo prominutí úplaty podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy a při rozhodování se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zákonný zástupce nepředloží řediteli školy příslušné doklady, nemusí být od úplaty osvobozen.

Platby za školné je možné provádět těmito způsoby:

 1. a) bezhotovostně na účet mateřské školy
 2. b) v hotovosti přímo v kanceláři ředitelky školy

 

Úplata za školní stravování dětí

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vychází se z výživových norem stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce a z rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Výše stravného je stanovena od ledna 2019  

Kalkulace stravného:              děti do 6-ti let                        děti od 7-mi let                     

Přesnídávka                                          8,-Kč                                      9,-Kč                       

Oběd                                                  18,-Kč                                    21,-Kč            

Svačina                                                7,-Kč                                      9,-Kč

Pitný režim                                          3,-Kč                                      3,-Kč

Celkem                                               36,-Kč                                    42,-Kč

Platby za stravné je možné provádět těmito způsoby:

 1. a) inkasem na účet mateřské školy
 2. b) v hotovosti přímo v kanceláři ředitelky školy

Vyúčtování se provádí každý měsíc a je k dispozici kdykoli na písemné požádání.

Úplata za předchozí kalendářní měsíc je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§ 35, odst. 1 d, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) po předchozím písemném oznámení.

Při ukončení docházky do mateřské školy na konci školního roku je třeba nechat k dispozici trvalý příkaz až do září – z důvodu doúčtování.

Vše co se týká stravování, si rodiče vyřizují s ředitelkou školy, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.

 

III.7  Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci třídní učitelce informace, vedené ve školní matrice. Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace vede školní matriku formou evidenčních listů.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje vedené ve školní matrice, poskytnuté zákonnými zástupci dětí:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky,
 • údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; případně údaj, zda je dítě sociálně znevýhodněno,
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Žádáme rodiče, aby se bez předchozí domluvy s pracovníkem školy nebo vedením školy samostatně nepohybovali v prostorách školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Rovněž je z hlediska zajištění bezpečnosti dětí nutné, aby se zákonní zástupci dítěte nezdržovali v areálu déle, než je potřeba.

 • Rodiče plně zodpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy. Mohou zapříčinit úraz sebe i jiného dítěte. Mobilní telefon do mateřské školy nepatří. Neručíme za odložené věci, které do školy nepatří.
 • Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžamo na vyprání.
 • Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku.
 • Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku.
 • V případě akutních infekčních stavů dětem žádné léky, masti ani kapky (proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.) nepodáváme.
 • Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušení Školního řádu MŠ. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
 • Při výskytu infekčních onemocnění je postupováno dle pokynů KHS Středočeského kraje. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy (neštovice, žloutenka, mononukleóza, aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře.
 • Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče ihned telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

 

Definování školního úrazu

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, je to doba od předání dítěte učitelce až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě učitelkou. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Opatření při úraze

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době svého pobytu v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

V případě školního úrazu jsou všichni zaměstnanci povinni okamžitě poskytnout první pomoc, zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

 

IV.1   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

 • Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce mateřské školy, teprve poté mohou opustit mateřskou školu.
 • Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře učitelky a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte:
 1. Při jednorázovém vyzvednutí dítěte předá rodič učitelce vlastní rukou podepsaný souhlas s vyzvednutím dítěte a s informací o převzetí odpovědnosti za dítě od doby vyzvednutí pověřenou osobou. Uvede se jméno dítěte, které má být vyzvednuto, den a přibližný čas vyzvednutí, identifikační údaje pověřené osoby a převzetí odpovědnosti.
 2. Pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z mateřské školy nezletilý sourozenec, vyplníte si na začátku roku písemného pověření.
 1. (Podle § 9 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. ((Mohou-li tedy podle své mravní a rozumové vyspělosti posoudit jejich povahu.))
  1. Podle § 22 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
 • Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.
 • Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.
 1. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka:
 • kontaktuje pověřenou osobu telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy
 • případně se obrátí na Policii ČR, kdy podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka

 • K zajištění bezpečnosti dětí v mateřské škole při běžném pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:
 1. 20 dětí z běžné třídy
 2. nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 1. a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 2. b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
 • Při zvýšení počtu dětí podle §5 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.), ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy stanovuje výjimečně těmito osobami provozní zaměstnance mateřské školy, které jsou se školou v pracovně právním vztahu. Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Rozvržení služeb učitelek stanovuje překrývání v rozsahu 2 ½ hodiny denně.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností

 • Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
 • Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Při hře dětí ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné předměty nebo hračky.
 • Učitelka nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z mateřské školy.
 • Při pracovních a výtvarných aktivitách, při kterých je nezbytné použít pomůcky a nástroje (nůžky, kladívko, apod.) vykonávají děti činnost s těmito nástroji opatrně, bezpečně a výhradně pod dohledem pedagoga. S nástroji se musí sedět, po manipulaci položit nebo uklidit na určené místo.
 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku, kontroluje bezpečnost prostoru a odstraňuje všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte.
 • Učitelka dbá, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivců dle fyzických schopností a možností dětí.
 • Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 • V umývárně dbá na to, aby děti nestříkaly a nerozlévaly vodu na podlahu, předchází tím riziku smeknutí a pádu.
 • Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být stálé, na určité časové období).
 • Učitelky opakovaně seznamují a poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování v prostředí školy, jednotlivých využívaných prostorech školy i pohybu mimo areál školy (výlety a pobyty v jiném prostředí) a upozorňují děti na možná rizika (nebezpečí pádu z výšky, polknutí cizího předmětu, uklouznutí, náraz na překážku, srážku s jiným dítětem, apod.)

Opatření při pobytu dětí v MŠ

 • Škola je zabezpečena systémem bezpečnostního zámku. Povolení vstupu pouze po zazvonění zákonnými zástupci (na příslušný zvonek) a následné vizuální kontrole vstupu u dveří učitelkou. Odemčení dálkovým ovládáním umístěným ve třídě.

       Škola se zamyká v 8:30 hodin.

 • Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.
 • Celá MŠ je vybavena zařízením, které splňuje bezpečnostní požadavky pro pobyt dětí předškolního věku (dětský nábytek, hračky, kryty elektrických zásuvek, pravidelná revize tělovýchovného zařízení a nářadí, apod.)

Opatření při pobytu dětí venku

Při pobytu dětí na školní zahradě:

 • Učitelka nedovolí dětem využívat bez dohledu průlezky, herní prvky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu,
 • dohlížejí na děti, aby neodcházely samostatně do vzdálenějších prostor na školní zahradě, kde není dostatečný přehled
 • doprovázejí děti při odchodech ze zahrady na sociální zařízení.
 • Po předání dítěte učitelkou na školní zahradě, opustí rodič či pověřená osoba s dítětem areál mateřské školy. Na školní zahradě se nezdržují.

Při vycházkách:

 • Děti se při pobytu venku mimo území budovy školy pohybují po pozemních komunikacích ve skupině. Učí se chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby byla zajištěna maximální bezpečná chůze. Pedagogický dohled se řídí pravidly silničního provozu, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí po levé krajnici, a kde není krajnice, chodí se co nejvíce při levém okraji vozovky nejvýše dvě děti vedle sebe. Při zvýšeném provozu a nebezpečí smějí jít děti pouze za sebou.
 • Při opuštění areálu školy mají děti bezpečnostní vesty.
 • Učitelka dbá na bezpečné přecházení vozovky a vždy používá výstražný terčík.
 • Děti jsou průběžně seznamovány s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.)

 

IV.2   Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně-vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.

V rámci naplňování cílů ŠVP PV jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu pochopit a porozumět dané problematice (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě, v kolektivu, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s ředitelkou MŠ a se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Náš vzdělávací program je zaměřen na prevenci vzniku sociálně patologických jevů:

 • důraz je kladen na vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi (ve všech činnostech)
 • techniky rozvíjení osobnosti dítěte (využívání forem a metod působení na děti, zaměření na osobnostní rozvoj a sociální chování – řešení problémových situací, divadelní představení, soutěže, výstavy, skupinové práce…)
 • dále na vytváření základů zdravého životního stylu (zdravá výživa, otužování, prostředí bez kouře, spolupráce s rodiči, informační letáky, nástěnky…)
 • vedeme děti k šetrnému zacházení s majetkem (hračky nejsou jen mé)
 • získávání pohybových dovedností, rozšiřování zájmů dětí (podpora k využívání kroužků v obci, pohybové hry - jak trávit volný čas)
 • uplatňování metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí, především dětí sociálně znevýhodněných (spolupráce celého kolektivu – povinnost pedagogů, spolupráce s odborníky – semináře)
 • vytvořili jsme společně s dětmi pravidla společného soužití, která nám napomáhají k řešení některých situací.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Všem osobám je v celém objektu MŠ (budova i přilehlé prostory, školní zahrada) zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

Mateřská škola vede děti k ochraně a správnému zacházení s majetkem školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole dbají pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Pravidla společného soužití podporují šetrné zacházení s majetkem školy.

 

 1. Závěrečné ustanovení

Platnost a účinnost školního řádu

 • Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.
 • Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v prostorách mateřské školy a je k

     nahlédnutí u ředitelky školy.

 • Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 20. 8. 2019 a nabývá účinnosti dne 1. září 2019.
 • Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu na schůzce s rodiči (doloženo zápisem).

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni pracovníci MŠ a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí mateřské školy.

 

 

 

 

Bukovno dne: 20. 8. 2019

Účinnost od:  1. 9. 2019 

 

 

 

 

 

………………………………………

Mgr. Renata Pažoutová

ředitelka Mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783