Školní řád

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO-líny,

 příspěvková organizace

Bukovno 63,  293 01 Mladá Boleslav

                                                                                                       

Účinnost od:  1. 9. 2019 

Č.j.: 1/2019/ŠŘ          

Dnem účinnosti tohoto předpisu je zrušena platnost Školního řádu Č.j. 1/2018 ŠŘ ze dne  18.8.2018

                                                                                                                                

Skartační znak: S10

Spisový znak: 2.1

 

Přílohy:

č.1.   Organizace dne ve třídě

č.2    Provozní řád (školní zahrada, školní výdejna)

č.3    Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ

č.4    Směrnice ředitelky školy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souladu s ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy školní řád upravující podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., která stanoví hygienické požadavky na prostory a provozy škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád je platný pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí mateřské školy Bukovno-Líny, příspěvková organizace.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení školy, rodiny a společnosti.

Školní řád upravuje:

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí ve škole nebo školském zařízení, jejich zákonných zástupců, a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 • provoz a vnitřní režim mateřské školy nebo školského zařízení
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí
 1. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot mezilidských vztahů
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje dětí pře vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,

zpracovaným MŠMT ČR. ŠVP PV mateřské školy podrobně upřesňuje výchovně – vzdělávací proces, včetně spolupráce se zákonnými zástupci dětí, zřizovatelem a ostatními subjekty.

 

III. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Identifikační údaje

          Zřizovatelem Mateřské školy Bukovno-Líny je Obec Bukovno

Datum zahájení činnosti:  1.09.2016

Název:                                   Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace, dále “škola”

Sídlo:                          Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01

IČ:                              71294473

Právní forma:                        příspěvková organizace

Ředitelka školy:          Mgr. Renata Pažoutová

Kontaktní údaje:        telefon:                         +420 792 510 783

e-mail:                           skolabukovno@seznam.cz

web. MŠ:                       www.ms-bukovno.cz

dat. schránka:               ene3ejz

Typ zařízení:                  MŠ celodenní s pravidelným provozem

Provozní doba školy:    6:30 – 16:30 hodin

Počet tříd:                       1

Kapacita:                       28 dětí

Počet pedagogických pracovníků:       3

Počet správních zaměstnanců:            2

Stanovená kapacita stravovaných:      28 strávníků

Organizace mateřské školy

 • Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak (§ 34 školského zákona).
 • Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • Dětem se speciálními potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.
 • Do jedné třídy lze zařadit děti různého věku.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svo­bodném přístupu k informacím.
 • Mateřská škola vede evidenci dětí - školní matriku od 1. 9. 2017.
 • Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Základní práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců upravuje §21 a §22 školského zákona.

Cílem mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte po stránce citovém rozumovém tělesné, tak i osvojení si životně důležitých dovedností, pravidel chování, lidských hodnot a mezilidských vztahů.

Pro naplňování těchto cílů je velmi důležitá spolupráce s rodiči.

Přivítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

Práva dětí přijatých k předškonímu vzdělávání:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání směřující k rozvoji všech jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku, možnost vyjádřit svůj názor, vlastní volbu,
 • na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání,
 • podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování a dodržování,
 • na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na zvláštní péči v případě postižení,
 • na užívání vlastní kultury, jazyka a náboženství,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

 

 

Další práva dětí při vzdělávání, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte:

 • aby mu byla společností poskytnuta ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život.

Povinnosti dětí:

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…),
 • dodržovat pravidla bezpečného chování,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),
 • neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost sebe sama i ostatních dětí,
 • snažit se dbát pokynů zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti

opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí,

 • dodržovat osobní hygienu.

Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí,
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy a podílet se na činnosti školy,
 • nahlížet do školního vzdělávacího programu, pořizovat si opisy a výpisy,
 • projevit připomínky k provozu mateřské školy ředitelce školy,
 • dohodnout se s pedagogickými pracovníky na individuální délce pobytu dítěte v MŠ, na změnách v předávání dítěte, v režimu dne dítěte apod.
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře v MŠ) bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci.

Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, aby dítě bylo vhodně a čistě upraveno,
 • u nových dětí dodržovat „Adaptační režim“ dle individuální potřeby dítěte,
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza- vši, teplota), hlásit výskyt infekčního onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny,

     telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list),

     bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

 • spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání

    vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů),

 • na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou (vnitřní řád, školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ a motivovat k dodržování pravidel i své dítě),
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.
 • respektovat pravidla slušného chování v areálu mateřské školy (zejména nekouřit, nepřivádět zvířata do areálu mateřské školy).

Pokud bude rodič porušovat školní řád závažným způsobem, např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (např. pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu), může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí a zaměstnanců MŠ při vzájemném styku (§30 odst. 1 písm. a)

Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a její vnitřní režim mateřské školy
 • řídí se školním řádem MŠ
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 • je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přeměřeným a vhodným způsobem,
 • pravidla musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1 písm. c. školského zákona),
 • všichni zaměstnanci mateřské školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svoji práci.

Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotně spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 • Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 • Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.
 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přijímací řízení do MŠ

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tyto údaje zveřejní způsobem v místě obvyklém.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května
 • O termínech konání zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vyhlášením v obecním rozhlasu, na webových stránkách školy a obce, v obecním Čtvrtletníku, formou informační vývěsky obcí Bukovno a Líny, a na budově mateřské školy.
 • Ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let.
 • Děti jsou přijímány v souladu se směrnicí ředitelky školy k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (viz příloha č.4)
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením (uvedení v § 16 odst. 9) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (Účinnost od 1. 9. 2016)
 • Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou a při zápise do MŠ s nimi zákonné zástupce dětí seznámí.
 • S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu.Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.
 • Počínaje dnem 1. 9. 2017 MŠ může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout š měsíce.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob docházky dítěte do mateřské školy, tj. dny a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. U nově přijatých dětí vyžaduje mateřská škola „Adaptační režim“ přizpůsobený individuálním potřebám dětí (děti si zvykají postupně s prodlužováním délky pobytu v mateřské škole).

 

Provoz mateřské školy a vnitřní režim školy

 • Provoz mateřské školy je v měsíci září až červnu celodenní od 6:30 hodin do 16:30 hodin. Mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzavřena a zabezpečena.
 • Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16:30 hod. uzamčena.
 • Děti, které jsou v MŠ na docházku polodenní, si rodiče vyzvedávají v době od 12,15hodin do 12,30 hodin, s docházkou celodenní od 14,30 hodin.
 • Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6,30 hodin. Rodiče mohou děti přivádět do 8,30 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
 • V MŠ je podle možností a podmínek zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třidě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny (divadelní představení, výlety, pobyt venku, celodenní vycházky, příprava na oběd, hygiena a úklid po obědě).
 • Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:15 hodin.
 • Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.
 • Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců. Na základě průzkumu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu školy a to nejméně 2 měsíce předem. Provozní doba v srpnu je od 6:30 do 16:30.
 • Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků
 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují technické důvody, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na místě obvyklém neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne.

Povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole

 • Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy toto dítě dosáhne pátého roku věku, a to až do zahájení povinné školní docházky dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku dle §182a školského zákona.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole. Zákonný zástupce se může rozhodnout pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky a je stanoveno v rozsahu 4 hodin denně: od 8:00 hod do 12:00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Dítě má však právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte. Je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti osobně, nebo telefonicky ředitelce MŠ.
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
  1. telefonicky do mateřské školy (příjemce hovoru má povinnost neprodleně oznámit nepřítomné dítě třídní učitelce),
  2. osobně třídní učitelce,
  3. písemně třídní učitelce (lze i na určený e-mail).
 • Třídní učitelka eviduje školní docházku dětí. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem.

Individuální vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky.
 • Zákonný zástupce je povinen toto oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. května. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce mateřské školy.
 • Oznámení zákonného zástupce dítěte musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu,
  2. období, ve které má být dítě individuálně vzděláváno a důvody individuálního vzdělávání.
 • Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti z ŠVP PV (dle RVP PV) ve kterých má být dítě vzděláváno.
 • Při individuálním vzdělávání mateřská škola ověřuje úroveň osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Termín pro ověřování očekávaných výstupů se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.
 • Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 • Další možnost povinného vzdělávání je v přípravné třídě základní školy nebo zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Tuto skutečnost je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce mateřské školy nejpozději 3měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§21 Školského zákona)
 • Ředitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce, a projedná jej s učiteli.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení Plánu pedagogické podpory nejpozději po 3 měsících) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§16 ods.4 a 5 Školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrných opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dochází na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č.27/2016 Sb.)
 • Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce ŠPZ vydá zprávu a doporučení, které doručí zákonnému zástupci a doporučení i mateřské škole.
 • Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně dojde, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se věc pouze projedná (§ 16 ods.4 Školského zákona a §11, §12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
 • Základní postupy před a při poskytování podpůrných opatření 2.- 5. stupně, stejně tak i ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve Školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v platném znění, a nelze se od nich odklonit.

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve směrnici o úplatě.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ukončení z rozhodnutí ředitelky mateřské školy:

Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • dítě nezvládne “Adaptační program “ MŠ,
 • zákonný zástupce opakovaně (tj.nejméně 2x) neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ anebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úplaty.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ukončení odhlášením z MŠ a nástupem povinné školní docházky

 • Zákonný zástupce může ukončit docházku svého dítěte jeho písemným odhlášením z mateřské školy.
 • Předškolní vzdělávání dítěte se považuje za ukončené jeho nástupem k povinné školní docházce.

Předávání informací rodičům

 • Zákonní zástupci jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče, informace o dění v mateřské škole jsou umístěny v šatně.
 • Mateřská škola má i své webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány.
 • Kontakt rodičů s učitelkou je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou školy

     kdykoliv po předchozí domluvě.

Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Stravování je zajištěno prostřednictvím ředitelky MŠ.
 • Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 10:45 hodin do 11:00 hodin, vchod pro zaměstnance. Nutností jsou vlastní čisté jídlonosiče. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté musí rodič stravu odhlásit. Neodebrané jídlo bude po uplynutí určené doby vyhozeno do zbytků - z hygienických důvodů. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu uhradit.
 • Stravu lze odhlásit na tel.: 792510783 (v naléhavých případech SMS) nebo nahlásit p. učitelce ve třídě, vždy den předem do 9:30 hodin, jinak je strava automaticky přihlášena, tudíž i

hrazena.

 • ZZ dal souhlas k inkasu pro stravné dítěte, k účtu školy.
 • Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je v průběhu celého dne (voda, ovocné čaje, multivitamínové nápoje a džusy).
 • Stravné se platí dle docházky dítěte z  předcházejícího měsíce, nejpozději do 15. dne v daném měsíci. Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. dle finančního normativu, stanovuje a určuje ho vedoucí školní kuchyně a ředitelka.
 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 • Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře učitelky a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce mateřské školy, teprve poté mohou opustit mateřskou školu. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonnými zástupci dítěte.
 • Po předání dítěte učitelkou na školní zahradě, opustí rodič či pověřená osoba s dítětem areál mateřské školy. Na školní zahradě se nezdržují.
 • K zajištění bezpečnosti dětí v mateřské škole při běžném pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:
 1. 20 dětí z běžné třídy
 2. nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.
 • Zařazení dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:
 • Je-li ve třídě dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně, snižuje se počet dětí ve třídě o 2 děti, nejvýše o 5.
 • Je-li ve třídě zařazeno dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení, snižuje se počet dětí ve třídě o 2 děti, nejvýše o 5.
 • Je-li ve třídě zařazeno dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně (ne mentální postižení), snižuje se počet dětí ve třídě o 1 za každé dítě, nejvýše o 5.
 • Snížení počtu dětí se neuplatní, brání-li v jeho uskutečnění plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
 • Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí
 • v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, nebo jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.). Zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku.
 • Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku.
 • Mateřská škola poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 • Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační

režim, tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.

 • V případě akutních infekčních stavů dětem žádné léky, masti ani kapky (proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.) nepodáváme.
 • Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušení provozu mateřské školy. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
 • Při výskytu infekčních onemocnění je postupováno dle pokynů KHS Středočeského kraje. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy (neštovice, žloutenka, mononukleóza, aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.
 • Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče ihned telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době svého pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určené, jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. V případě řešení pojistných událostí jednají zákonní zástupci s ředitelkou MŠ.
 • Učitelky odpovídají za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve
 • třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz, inverze). Pokud to podmínky nedovolují, pobyt venku je časově omezen nebo zrušen. V této době zajistí vhodné podmínky ve třídě nebo sále pro pohybové aktivity.
 • Děti se při pobytu venku mimo území budovy školy přesouvají po pozemních komunikacích ve skupině. Každé dítě má na sobě reflexní bezpečnostní vestu. Pedagogický dohled se řídí pravidly silničního provozu, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí po levé krajnici, a kde není krajnice, chodí se co nejvíce při levém okraji vozovky nejvýše dvě děti vedle sebe. Při zvýšeném provozu a nebezpečí smějí jít děti pouze za sebou.
 • Učitelka vždy mimo areál školy používá zastavovací terč.
 • Učitelky opakovaně seznamují a poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování v prostředí školy, jednotlivých využívaných prostorech školy i pohybu mimo areál školy (výlety a pobyty v jiném prostředí) a upozorňují děti na možná rizika (nebezpečí pádu z výšky, polknutí cizího předmětu, uklouznutí, náraz na překážku, srážku s jiným dítětem, apod.)
 • Před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, na sále nebo venku, kontrolují učitelky bezpečnost prostoru a odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte.
 • Učitelky dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivců dle fyzických schopností a možností dětí.
 • Při pracovních a výtvarných aktivitách, při kterých je nezbytné použít pomůcky a nástroje (nůžky, kladívko, apod.) vykonávají děti činnost s těmito nástroji opatrně, bezpečně a výhradně pod dohledem pedagoga. S nástroji se musí sedět, po manipulaci položit nebo uklidit na určené místo.
 • Rodiče nesou část zodpovědnosti za své dítě i po dobu docházky ve škole- odpovídají za věci, které mají děti v šatnách. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah přihrádek, kapes oděvů a šatních prostor dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, žvýkačky,…).
 • Rodiče plně zodpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy. Mohou zapříčinit úraz sebe i jiného dítěte. Mobilní telefon do mateřské školy nepatří. Neručíme za odložené věci, které do školy nepatří, např.: kolo, přilba, …
 • Osobní věci přinesou zákonní zástupci označené, podepsané (pyžamo, bačkory, tepl. soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelky). Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžamo na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu ručníků 1x za týden a lůžkoviny 1x za 3 týdny, nebo dle potřeby.
 • Škola je zabezpečena systémem bezpečnostního zámku. Povolení vstupu pouze po zazvonění zákonnými zástupci (na příslušný zvonek) a následné vizuální kontrole vstpu u dveří učitelkou. Odemčení dálkovým ovládáním umístěným ve třídě.

     Škola se zamyká v 8:30 hodin.

 • Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.
 • Celá mateřská škola je vybavena zařízením, které splňuje bezpečnostní požadavky pro pobyt dětí předškolního věku (dětský nábytek, hračky, kryty elektrických zásuvek, pravidelná revize tělovýchovného zařízení a nářadí, apod.)
 • Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství, šikany nebo násilí jsou v MŠ nepřípustné a preventivně se snažíme jim předcházet. Způsob ochrany je rozpracován v obsahové časti vzdělávání školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v pravidlech soužití třídy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně-vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.

V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu pochopit a porozumět dané problematice (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě, v kolektivu, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s ředitelkou MŠ a se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Všem osobám je v celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory, školní zahrada) zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno.

 

 

VII. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

(§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k respektu, ochraně a nedotknutelnosti majetku školy a druhých. Způsob realizace je zakotven v obsahové části vzdělávání školního

vzdělávacího programu a v pravidlech soužití třídy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Žáci (popř. zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.           

Zákonní zástupci jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Platnost a účinnost školního řádu

 • Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.
 • Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy a je k

     nahlédnutí u ředitelky školy.

 • Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 20. 8. 2019 a nabývá účinnosti dne1.září 2019.
 • Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou přílohy uvedené v obsahu
 • Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu na schůzce s rodiči (doloženo zápisem).

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni pracovníci MŠ a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí mateřské školy.

 

 

 

 

Bukovno dne: 20. 8. 2019

Účinnost od:  1. 9. 2019 

 

 

 

 

 

………………………………………

Mgr. Renata Pažoutová

ředitelka Mateřské školy 

 

 

 

Školní řád

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783