Směrnice - úplata za vzdělávání

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

Č.j.:  4/2019

  Spisový znak: 3.4     

Vypracoval:

Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2019

     

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  1. a) Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
  2. b) O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
  3. c) Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

SPLATNOST ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte,(dle § 35 odst. 1  písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění).

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání dávky v hmotné nouzi nebo přiznání dávky pěstounské péče a zároveň předloží písemnou žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Ředitelka rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok   na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

VÝŠE ÚPLATY

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve stejné měsíční výši.

Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat „další dítě“.

Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

 

 

 

 

 

BEZÚPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V  MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

VÝŠE ÚPLATY PRO OBDOBÍ  1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

Základní částka úplaty se pro toto období stanovuje ve výši: 500,- Kč za kalendářní měsíc.

Zvláštní výše úplaty pro dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání v souladu s § 34  odst. 10 školského zákona, se stanovuje ve výši 2/3 základní částky: 300,- Kč za kalendářní měsíc.

V měsíci červenci a srpnu, pokud je mateřská škola uzavřena, školné se neplatí. V době prázdninového provozu (dle dohody se zřizovatelem) je úplata vypočítána úměrně počtu dnů otevření Mateřské školy Bukovno-Líny, příspěvková organizace.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně a včas. Způsob a výše úplaty je aktualizován vždy k danému období školního roku a hlavních prázdnin.

 

 

V Bukovně dne 20. 7. 2019

 

 

 

 

Mgr. Renata Pažoutová

                                                                                  ředitelka Mateřské školy Bukovno-Líny

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783