Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO-líny,

příspěvková organizace

Bukovno 63, 293 01 Mladá Boleslav

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Zkoumáme, objevujeme

a poznáváme svět kolem nás“

 

Výtisk č. 1

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2019

Č. j.:1/2019/ŠVP PV

Projednáno na pedagogické radě dne: 20.8.2019

 

 

ŠVP byl zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Je zpracován týmem pracovníků mateřské školy. Byl projednán na pedagogické radě a provozní poradě konané dne 20.8.2019. Byl vytvořen jako souhrn všech aktivit a možností, které nabízí přímo budova a vybavení v ní, zahrada- školní hřiště, prostředí, příroda a okolní krajina. Jeho účinnost je plánována na neurčité období s pravidelnou aktualizací na základě nových trendů, metod, postupů a na základě evaluační činnosti.


1. Identifikační údaje o škole

Název a sídlo školy                                                            

Právní forma:                                             Příspěvková organizace

Datum zahájení činnosti:                           1. 9. 2016                                  

Název:                                                       Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace                                                                         Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01 

Adresa pracoviště:                                     Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01

Telefon:                                                     +420 792 510 783

IZO:                                                          181 080 958

IČO:                                                          71 29 44 73

DIČ                                                           CZ 712 944 73

Zřizovatel:                                                Obec Bukovno

Adresa:                                                      Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01

Telefon:                                                     +420 326 321 006

                                                                  www.bukovno.cz

Ředitelka školy:                                        Mgr. Renata Pažoutová

E-mail:                                                       skolabukovno@seznam.cz

                                                                  www.ms-bukovno.cz

Datová schránka:                                       ene3ejz

Provoz:                                                      pondělí - pátek: 6:30 hod. – 16:30 hod.

Počet tříd:                                                  1 s celodenním provozem

Kapacita školy:                                          28 dětí

2. Charakteristika školy

Jednotřídní Mateřská škola (dále jen MŠ) je určena nejdříve od 2let, zpravidla do 6let pro děti z obcí Bukovno a Líny. Obec Bukovno je v těsném sousedství s okresním městem Mladá Boleslav.

Zřizovatelem organizace je Obec Bukovno.

MŠ vznikla přestavbou (jaro 2016) přízemních prostor, původně používaných obecním úřadem, nacházející se ve středu obce v poklidné části.

Celodenní provoz probíhá ve třídě, sálu a nedaleké školní zahradě- hřišti, vzdálené od budovy školy cca 50m. Budova má vybudovaný bezbarierový přístup, moderní technicko-hospodářské zázemí pro děti (šatna, sociální zařízení) i zaměstnance.

 Děti stolují u adekvátně přizpůsobené výšky stolů. Jídlo (svačinky) je připraveno a servírováno z kuchyňky (přípravny) sousedící s třídou. ”Polední” stravování (oběd) dětí je poskytováno MŠ Katusice, odkud se jídlo každodenně dováží.

MŠ je jednotřídní, věkově smíšená. Předškolní vzdělávání zajišťují tři kvalifikované učitelky a dvě provozní pracovnice. Kapacita MŠ je 28 dětí.

V mateřské škole děti pracují podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Zkoumáme, objevujeme a poznáváme svět kolem nás“.  Je zpracován se záměrem, aby vyhovoval individuálním věkovým potřebám a zájmům dětí. Využívá umístění obce a MŠ obklopené přírodou a proto také čerpá náměty z okolního prostředí. 

3.  Podmínky vzdělávání

3.1.   Věcné podmínky

Budova má tvar L a je vidět na vstupní části ze třídy i z provozního zázemí. Pro zajištění bezpečnosti je vybudován elektrický bezpečnostní systém (dálkové ovládání, monitoring a otvírání dveří). Dětské zábradlí ve venkovním prostoru je přizpůsobeno i výšce dvouletých dětí.

 

 

 Interiér třídy je velmi vkusně, esteticky upraven. Svým prostorovým upořádáním a vybavením vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí a umožňuje jim aktivně se zapojovat do průběhu vzdělávání. Dostatečný prostor je vhodný pro pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.

Výška skříněk ve třídě umožňuje samostatnou sebeobsluhu i u dětí nižšího vzrůstu. Umožňuje dětem volný výběr hraček, mají je na dohled i dosah. Jsou utvořeny hrací kouty podporující tvořivost dětí a zohledňující aktuální složení dětí. Nabídka hraček, pomůcek a materiálů je pestrá a rozmanitá, dostatečná pro všechny výchovné a vzdělávací práce i věkové skupiny dětí. V policové stěně jsou umístěny hry a stavebnice k podpoře manipulativních dovedností, ve skříňkách se nachází hry, rozvíjející smysly a paměť, k dispozici je malý literární koutek i potřeby pro výtvarné a tvořivé činnosti. Pro jejich používání jsou stanovena pravidla.

Třída je vybavena elektronickými klávesami a Orfovými rytmickými nástroji, CD přehrávačem a interaktivní tabulí. Toto vybavení je průběžně doplňováno a pedagogy plně využíváno.

Děti se samy, svými výtvory, podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy a třídy, především pak prostoru vestibulu, šatny a informační tabule školy.

Podlahové krytiny marmoleum a protialergický koberec opticky prostor dělí na hrací a klidovou a stravovací zónu. Koberec je protialergický, při pádu dítěte nedojde k tzv. spálení kůže.

V prostoru třídy je minimalizováno umělé světlení, ve stropě jsou zabudovány světlovody (toto řešení je optimální pro rozvoj zraku dětí).

Třída je vybavena stolky a židličkami podle antropometrických požadavků.

Na východní straně místnosti se nachází vysoké úložné skříně s odděleným prostorem pro lehátka a lůžkoviny jednotlivých dětí. V době odpočívání je možné do tohoto prostoru třídy umístit matrace pro děti, které mají nižší potřebu spánku. 

K realizaci zdravotně preventivního cvičení jsou k dispozici prostory sálu, nacházející se v chodbou oddělené části budovy. Poskytují dostatečný a bezpečný prostor, jehož součástí jsou i tělovýchovné pomůcky. Tento prostor je také využíván ke kulturním programům a divadelním představením.

Nábytek v šatně umožňuje dětem i zákonným zástupcům mít přehled o oblečení i obuvi.

Hygienické zařízení umístěné v těsném sousedství třídy a šatny dětí je moderní a útulné. Jsou zde k dispozici výškově diferencovaná umyvadla a toalety, odpovídající počtu dětí. Dle hygienických zásad jsou zabudovány bezdotykové baterie na mýdlo, děti používají jednorázové papírové ručníky. Děti menšího vzrůstu mají pro použití WC k dispozici tzv. stupínky. V případě potřeby je k dispozici i mobilní přebalovací pult a nášlapný odpadkový koš (na pleny), ale v současné době není využíván. Po navýšení počtu dětí (28) bylo vybudováno další toaletní zařízení, se samostatným vstupem z vestibulu školy.

Herna, šatna i umývárna je vytápěna podlahovým topením. Celá budova je vytápěna pomocí tepelného čerpadla.

Prostory školky jsou zcela bezbariérové. V případě přijetí tělesně postiženého dítěte je pro vstup do budovy k dispozici výtah.

Prostor školní zahrady (hřiště) se nachází v klidové části obce vzdálené od MŠ cca 50m. Je oplocena a uzamčena, bez možnosti vstupu cizích osob. Prostorově vyhovuje a umožňuje dětem rozmanité pohybové a relaxační aktivity. Rozmanité herní prvky zohledňují věkovou strukturu dětí a podporují jejich pohybové aktivity. Vzrostlé stromy přírodně zastiňují prostor, proto i v teplém a slunném počasí zde lze strávit většinu času. Úložný prostor pro hračky a zahradní náčiní se nachází v zahradním domku.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, odpovídající standardním věkovým schopnostem a dovednostem dětí.

Informace o škole (např. ŠVP PV, Školní řád, plán akcí) jsou návštěvníkům a zákonným zástupcům volně k dispozici ve vstupní chodbě. Aktuální informace jsou připravovány do šatny (např. jídelníček, obsah týdenního vzdělávání apod.).

3.2.  Životospráva

Naše školní přípravna- výdejna přiváží jídlo z MŠ Katusice v termoportech, které splňují současné požadavky HAACC. MŠ Katusice připravuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu dle platných předpisů. Přesnídávky, svačiny a pitný režim zajišťují určené pracovnice naší školy v přípravně- výdejně (kuchyňka). Děti mají dostatečný přísun ovoce a zeleniny, a mají možnost přídavků každého jídla. Pitný režim s možností volby nápojů je zajištěn bez omezení celý den i při pobytu na školní zahradě. Podávaní pokrmů, splňují zásady vyvážené stravy, je zajištěno pravidelným řádem v požadovaných (max.tříhodinových) intervalech, který umožňuje přizpůsobit organizaci činností aktuálním neplánovaným situacím, činnostem a potřebám dětí.

Děti se spolupodílejí na přípravě stolování, samozřejmě se zřetelem k věku dětí. Starší děti se obsluhují samy. Denní řád zohledňuje potřeby jednotlivých dětí, a to zejména mladších.

3.3.  Psychosociální podmínky

Klima v MŠ vytváříme příjemné a pohodové pro všechny účastníky vzdělávání a zejména pro děti, aby zde měly pocit bezpečí, klidu a do MŠ se těšily. Učitelky se řídí potřebami dětí, jejich zájmy a přáními. Snaží se jim operativně i spontánně přizpůsobit vzdělávací nabídku. V jednání s dítětem využíváme empatickou komunikaci a naslouchání, vstřícnost a důslednost. Děti mají dostatek příležitostí řešit problémové situace, využívají možnost vlastní volby. I tak se učí si prožít následky svého jednání a chování.

Pro bezproblémové soužití vytváříme jasná pravidla, na jejichž tvorbě se děti spolupodílejí, učí se je respektovat a dodržovat. Důraz klademe na jasné a srozumitelné pokyny pro všechny děti (respektujeme možné rozdílnosti porozumění nebo chápání). Osobní svobodu a volnost dětí respektujeme do určitých mezí vyplývajících ze společně stanovených norem chování. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti, vzájemné pomoci kamarádovi, mladším dětem, dospělým. Snahou je vytvořit ve třídě vstřícný a kamarádský kolektiv. Podporujeme rozvoj samostatnosti, možnost získat pocit úspěšnosti (nabízíme činnosti v různé rovině náročnosti), povzbuzujeme radost z prožitého a poznaného. Podporujeme pracovitost, nebojácnost, snahu, ochotu pomoci a zdravé sebevědomí.

Pobyt venku je realizován každodenně dopoledne v min.délce 2 hodin a dle podmínek i v odpoledních hodinách, vždy s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Při náledí, větru, inverzi, prudkém dešti, mrazu pod –10° C jsou pobyty venku nahrazeny činnostmi ve třídě nebo v prostoru sálu. K pobytu venku využíváme nejen školní zahradu, ale pobyt střídáme s naučnými a tematicky zaměřenými vycházkami po okolí. K dispozici máme i místní sportovní areál. To vše za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku, relaxace a odpočinku dětí. V době odpočinku dětí, mají děti s nižší potřebou spánku možnost výběru činností a aktivit v klidové zóně (s ohledem na ostatní kamarády, kteří odpočinek potřebují). Ve všech oblastech životosprávy se snažíme k dětem přistupovat individuálně, aby jejich pobyt ve škole byl příjemný a aby se zde cítily bezpečně a jistě.

Přístup pedagogů i ostatních zaměstnanců naší mateřské školy k osobnímu dodržování zásad zdravého životního stylu by měl být pro děti přirozeným vzorem.

Nevedeme děti k soutěžení mezi sebou, ale naopak podporujeme jejich vzájemnou pomoc.

Při naplňování cílů ŠVP využíváme silné stránky dítěte:

  1. Orientační a anticipační cíl – čeho má být dosaženo, zamyšlení nad tématem, zjišťování názorů a co už víme
  2. Motivační – stimuluje k aktivitě, přijímání nových informací, nabídka činností, materiálů, povídání, diskuse, pohybové aktivity, výtvarné a tvořivé činnosti
  3. Realizační – samotná činnost
  4. Regulační – reflexe, hodnocení, čemu rozumím - nerozumím, sebereflexe-co se mi podařilo i nepodařilo, co mě nejvíce bavilo.

   Preferujeme kladná a adresná hodnocení.

Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí, situaci a osoby, dle přizpůsobeného individuálního plánu. Zákonní zástupci dostávají informace při zápisu, na schůzce rodičů a průběžně při nástupu dítěte do školy.

3.4.  Řízení MŠ

Ředitelka školy zpracovala ŠVP PV v součinnosti s ostatními učitelkami MŠ. Kontrolní činnost provádí ředitelka v souladu s evaluačním systémem a dle plánu kontrolní a hospitační činnosti. Závěry vyplývající z kontrolní činnosti jsou konzultovány v rámci pedagogické rady.

Konzultační hodiny ředitelky: po předchozí domluvě (tel.: 792 510 783) každé pondělí od 12:00 do 13:00 hodin, případně dle potřeb.

Konzultační hodiny učitelek MŠ: po předchozí domluvě (tel.: 792 510 783)

3.5. Personální zajištění

V mateřské škole pracují dvě učitelky a ředitelka. Dvě mají odbornou kvalifikaci a jedna dokončuje pedagogické vzdělání. Další vzdělávání učitelek zohledňuje především potřeby MŠ v součinnosti s prohlubováním odborné kvalifikace jednotlivých zaměstnanců. Možnost dalšího vzdělávání závisí na ekonomické situaci a možnosti zabezpečení provozu v době nepřítomnosti jedné z učitelek. Ředitelka preferuje vedle účasti učitelek na vzdělávacích akcích také časově i finančně dostupné formy studia, například konzultace s odborníky, studium odborné literatury, samostudium, apod. Poznatky ze vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů jsou přednášeny na pedagogických radách nebo propůjčením materiálů či diskuzí.

Služby učitelek se denně překrývají v rozsahu dvě a půl hodiny. Přímá práce u dětí tak probíhá souběžně v těchto činnostech: didakticky cílené činnosti a aktivity, příprava na pobyt venku, realizace činností při pobytu venku, příprava na stolování.

O provoz se starají dvě kolegyně, po dvou týdnech ranní a odpolední. Obě jsou střídavě dle potřeby a rozpisu služeb zaměstnány ve školní výdejně- kuchyni anebo se starají se o úklid.

Ředitelka podporuje profesionalizaci všech zaměstnanců, sebevzdělávání.

Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou stanoveny v pracovním a organizačním řádu školy. Všem zaměstnancům je ponechán dostatek pravomocí, je respektován jejich názor a jejich podněty a návrhy na zlepšení podmínek jsou pozitivně přijímány a dle možností realizovány. Velký důraz je kladen na chování a vystupování všech zaměstnanců, nezbytný je odpovědný přístup k sobě i k práci. Práce všech zaměstnanců je vyhodnocována na pravidelných poradách, které jsou 3-4x ročně. Učitelky se podílejí na vytváření ŠVP (zvláště vzdělávacího obsahu) a je jim umožněno spolupodílet se na zásadních otázkách plánování i chodu školy.

3.6.  Spoluúčast rodičů

Náš program je zaměřen na úzkou spolupráci s rodinou, založené na zásadách oboustranné vstřícnosti a partnerství, ochoty vzájemně naslouchat a spolupracovat. Snažíme se získat důvěru především svým jednáním, informovaností, ochotou vyhovět a porozumět potřebám rodičů a společně najít rozumná řešení, vždy ku prospěchu dětí v otázkách výchovy i vzdělávání. Učitelky zachovávají diskrétnost a chrání soukromí rodiny, jednají ohleduplně a taktně. Respektují práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem.

Rodiče mají možnost podílet se na aktivitách v MŠ, nabízíme účast na společných akcích a programech pořádaných MŠ a zřizovatelem. MŠ má vytvořený vlastní informační systém. Zákonní zástupci jsou pravidelně a dostatečně informováni prostřednictvím každodenního styku s učitelkami. Prostřednictvím nástěnek ve vestibulu školy a v šatně, e-mailem a na webových stránkách MŠ se dozví vše o dění v MŠ. Rodičům jsme k dispozici i v případě potřeby konzultací. Dvakrát ročně jsou informační třídní schůzky.

Rodiče dětí, které ještě nenastoupily k předškolnímu vzdělávání, jsou společně s dětmi zváni na akce pořádané školou. Informace mají možnost získat na webu MŠ, hlášením místního rozhlasu OÚ nebo na vývěsní tabuli obce a MŠ.

Rodinní příslušníci jsou zváni na tematická tvořivá odpoledne, na tematické odpolední setkání (např. Den rodiny, Den matek, vánoční setkání,…).

3.7.  Spolupráce s MŠ a ZŠ

V letošním školním roce bychom chtěli navázat spolupráci s MŠ Katusice a ZŠ Katusice. V nabídce by např. byla organizace společných akcí, konzultace účinnosti předškolního vzdělávání, tematické návštěvy předškolních dětí (před zápisem do ZŠ, na konci školního roku). Spolupráce by jistě přispěla k bezproblémovému přechodu dětí k povinné školní docházce.

3.8.  Spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi

Partnerství se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Podpora zřizovatele má výrazně pozitivní dopad na zkvalitňování věcných podmínek vzdělávání. Participujeme na přípravě akcí v obci, kterých se děti také aktivně účastní, např. vítání nových občánků obce.

 Spolupracujeme i s místními spolky: Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků při kulturních akcích a programech (Vynášení Moreny, Svátek Matek, apod.), Sbor dobrovolných hasičů Bukovno, Svaz myslivců Michalovice Bukovno, TJ Sokol.

4. Organizace vzdělávání

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydala ředitelka školy vnitřní předpis Úplata za předškolní vzdělávání účinný od 1.9.2019. Předpis je zveřejněn na nástěnce ve vestibulu MŠ a webových stránkách MŠ.

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zněním vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdější předpisů vydala ředitelka školy Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání účinný od 1.9.2019. Směrnice je dostupná ve vestibulu MŠ a na webových stránkách školy.

 

 

Denní režim:

6:30  do  8:00  příchod dětí, spontánní hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi

 8:00  do  8:30  ranní kruh, řízené  pohybové aktivity včetně zdravotně preventivních cviků

8:30  do  9:00  hygiena, svačina

9:00  do  9:20  didakticky cílené činnosti, mladší děti spontánní hra

9:20  do 11:20   pobyt venku (spontánní i řízené pohybové aktivity a další činnosti dle plánu)

11:20  do 12:00   hygiena, příprava na oběd, oběd   

12:00  do 14:00   hygiena, odpočinek, klidové činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a dětmi III.ročníku

14:00  do 14:20   hygiena, odpolední svačina 

14:20  do 16:30   spontánní hry, individuální práce s dětmi

MŠ zajišťuje povinné předškolní vzdělávání od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání (dále jen ŠVP PV) je platným dokumentem pro výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole. Vychází ze závazného programu pro předškolní vzdělávání – z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV), který stanovuje cíle a záměry pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací program zahrnuje přirozené propojení a návaznost v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní i environmentální v týdenním případně 14denním integrovaném bloku, který postupně rozšiřuje poznatky již získané s využitím praktických i intelektových činností.

Obsah vzdělávací práce je vytvářen za účasti všech pedagogických pracovnic. ŠVP PV je dokument závazný pro všechny pedagogické pracovnice i všechny ostatní zaměstnance mateřské školy, pro partnery spolupracujícími s naší mateřskou školou. ŠVP PV je dokument otevřený – tzn., že je možné ho průběžně aktualizovat nebo doplňovat podle potřeby školy, případnými změnami podmínek školy nebo podmínek lokality.

ŠVP PV je podkladem pro třídní vzdělávací program (dále jen TVP), který zpracovávají učitelky. TVP je vytvářen na základě věkové skladby a znalosti jednotlivých dětí, reaguje na aktuální situace, zájmy a potřeby třídy.

Při vzdělávání dětí v MŠ jsou aktivity spontánní i řízené vzájemně provázané, založené na nabídce, individuální volbě a jejich aktivní účasti. Využíváme také příležitostné, nečekané situace a události při pobytu venku i v MŠ k podpoře poznávání a prohlubování znalostí dítěte. Vzdělávací nabídka stanovuje dostatek příležitostí ke hře, a to spontánní i didakticky cílené. Vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky, případně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) probíhá v souladu se zpracovanými individuálními plány. Vzdělávací obsah doplňují různé akce pořádané u příležitosti oslav svátků, významných dnů a dále výlety či exkurze.

Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života  i dalšího vzdělávání. Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji a hodnotami) v míře  a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobním možnostem a potřebám.

Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřebyrozvíjet se a učit se jiným tempem. Respektujeme vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Každému z dětí umožňujeme získávat individuální kompetence dle jejich možností a schopností. Vycházíme z myšlenky: „Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit se všemu potřebnému, musí se cítit spokojené“. To jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je pro nás velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu jsou tím nejcennějším, co dítěti umožňujeme získat. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Naším úkolem je postupovat cílevědomě s promyšleným vedením, ale zároveň stavíme proces vzdělávání na vnitřní motivaci dítěte. Dítě nepociťuje vedení, cítí se samostatné a svobodné. Je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává.

Prožitkové učení představuje spontánní učení na základě zkušenosti a prožitku. Jedná se o pedagogický styl a způsob učení, který je pro dítě předškolního věku přirozený a jemu vlastní. Prožitkové učení také uplatňujeme v jeho řízené podobě, kdy učitelka dynamicky zajišťuje rovnováhu mezi řízením činnosti, nepřímou účastí na spontánní hře děti a využívání vznikajících situací. Učení, které stručně charakterizujeme jako spontánní učení prožitkem, probíhá zdravě, je-li dodrženo vše, co je pro ně typické: spontaneita- vlastní aktivita k činnosti; objevnost- pronikání do reality, radost z poznávání; komunikativnost- verbální i neverbální poznávání; prostor pro aktivitu a tvořivost; konkrétní činnosti- manipulace, experimentování a hra; celostnost- umožnění účasti všech smyslů a obou mozkových hemisfér; bezpečné a vstřícné prostředí sociální i věcné.

Dítě v předškolním věku získává zkušenosti především tím, že něco dělá a zároveň to prožívá.

5.1.  Koncepční cíle

ŠVP PV směřuje k poznávání života v obci i v jejím bezprostředním okolí, k rozvoji pozitivního vztahu dětí k ekologii naší planety a k podpoře zdravého životního stylu. Realizací ŠVP PV dětem vytváříme podmínky pro seznámení s profesemi dospělých, pokud možno v reálném prostředí. Mezi koncepční záměry naší MŠ patří podpora zdraví dětí a získávání informací z mnoha oblastí života cestou přirozené výchovy a postupný rozvoj dovedností, schopností a vědomostí s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální potřeby dětí. Preferujeme osobnostní rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individuální zvláštnosti a rozvíjení jeho morálně volních vlastností. Cílem je vytvořit podmínky pro přirozený pohyb prostřednictvím pestré škály pohybových možností.

5.2.  Formy a metody vzdělávání dětí se SVP, s přiznaným podpůrným opatřením, dětí nadaných a dětí mladších tří let

Formy a metody vzdělávání volíme s ohledem na potřeby jednotlivých dětí. Nabídka činností obsahuje prvky hry a tvořivosti. Naplňování cílů ŠVP PV probíhá především v reálném prostředí, využíváno je situační učení. Děti motivujeme k objevování a přemýšlení. Zejména děti ve 3. ročníku povzbuzujeme k řešení problémů a experimentování.

Každému poskytujeme ve vzdělávání potřebnou podporu. K realizaci našich cílů využíváme především metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Uplatňujeme promyšlenou motivaci ve snaze zvýšit aktivitu dětí i jejich zájem o nabídku činností. Ve vzdělávání se opíráme o přímé zážitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a dbáme na jejich vyváženost.

Svým jednáním a chováním zaměstnanci poskytují dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. Jedná se o spontánní sociální učení

Při vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením uplatňujeme takové formy a metody vzdělávání, prostřednictvím kterých úspěšně aktivizujeme každého jedince v souladu s jeho možnostmi a potřebami. Do svých vzdělávacích strategií začleňujeme podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňujeme bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňujeme pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a po projednání s rodiči.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro vzdělávání všech dětí. Pro vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením či nadaných a dětí mladších tří let je aktuálně uzpůsobujeme s ohledem na jejich možnosti a potřeby. Diferencujeme míru náročnosti kladených požadavků. Pro úspěšné dosahování očekávaných kompetencí upravujeme organizaci tak, aby zohledňovala potřeby a možnosti každého jedince (režim dne, adaptační režim apod.).

Způsoby omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání stanovuje Školní řád MŠ, který je zveřejněn ve vestibulu MŠ.

V případě vzdělávání dětí mladších tří let zajistíme operativně požadované podmínky, a to věcné, hygienické, životosprávu-stravování, psychosociální a personální, dále uzpůsobíme organizaci, bezpečnost (v souladu s Informačním materiálem MŠMT, čj. MŠMT 27987/2016-1).

Koncepční záměry ŠVP umožňují stimulovat projevy nadání dětí v součinnosti s jejich zákonnými zástupci. Společně zajistíme realizaci stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Podporujeme rozvoj mimořádných schopností dětí, ověřených prostřednictvím pedagogické diagnostiky. Podporu rozvoje mimořádných schopností zajišťujeme a organizujeme tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost vzdělávací nabídky. Záměrem organizování zájmových aktivit v rámci plnění ŠVP je rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem, a to bezúplatně učitelkami.

Pedagogická diagnostika

Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu, apod. upozorní na problém v některé oblasti vývoje dítěte, učitelky informují taktním způsobem rodiče a nabídnou pomoc, příp. odkážou na možnosti řešení. Pedagogické pracovnice stanovují písemné závěry pro další rozvoj každého jedince na základě sledování a hodnocení jeho vzdělávacích pokroků. V případě zájmu se může rodič na konzultační schůzce (dle ročníků) individuálně seznámit s písemnými záznamy, průběhem a závěry pedagogické diagnostiky.

Spolupracujeme se školským poradenským zařízením. Projednáváme s odborníky problematiku vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením i dětí nadaných. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis. Na vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatření i dětí nadaných se podílejí všichni zaměstnanci školy.

Logopedická péče

Učitelky zajišťují prevenci nesprávné výslovnosti dětí v rozsahu svých profesních kompetencí. Říkanky, básničky, písničky podporují správnou artikulaci a hlasový projev.

Grafomotorika

Podporujeme rozvoj motorických schopností dětí, které jsou nedílnou součástí vytváření základů pro budování uvolnění paží a následný grafický záznam. Nabídka činností a aktivit podporující správné držení kreslících a psacích prostředků je rozvíjena od nejjednodušších k náročnějším, vzhledem k schopnostem jednotlivých dětí. Systematické vedení v posloupnosti se poté odráží v připravenosti dětí na vstup do ZŠ a jejich úspěch. 

Environmentální vzdělávání

Ochrana přírody a životního prostředí je nedílnou součástí vzdělávání v každém stupni i věku. Pro děti připravujeme aktivity s poznáváním kladných i záporných situací, kde mají možnost se setkat s odlišným pojetím vztahu k našemu okolí a tudíž i přírodě a životnímu prostředí. Témata jsou propojena a napomáhají rozvoji v různých oblastech, podporují interakci a komunikaci mezi zúčastněnými dětmi i dospělými.

6. Vzdělávací obsah

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho zdravý tělesný a duševní rozvoj, jeho zdraví, spokojenost a pohodu. Napomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat ho k dalšímu poznávání a učení, učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat jim normy a hodnoty pro společné soužití. Děti si pěstují přirozený smysl pro základy chování ve společnosti.
  Velmi vhodné jsou metody prožitkového a kooperačního učení = přímé zážitky dítěte, které podporují dětskou zvídavost. Většina činností by měla vycházet z momentální situace a zájmu dětí. Pedagogové v naši MŠ v dostatečné míře uplatňují ve svém výchovném procesu situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné a praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a tím lépe chápalo jejich smysl. K čemuž lze ještě přispět využitím tvořivých dramatických činností a situačním plánováním.

Plánování vzdělávání dětí se váže k integrovaným tematickým blokům a podtématům neboli tematickým částem. Jejich realizace poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí jim tím hlubší prožitky. Získávají komplexnější poznatky a lépe tyto poznatky dokážou využít Smysl, vidíme v tom, že jsou děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají. Mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Využíváme místo kde jsme, okolní přírodu a také místní tradice a zvyky. Dané bloky plánujeme tak, aby se vztahovaly k určitým tématům a byly dětem blízké a srozumitelné. Vycházejí ze života dítěte a zasahují jeho celou osobnost. Slouží k rozvoji komunikace a vyjadřovacích schopností. Dětem je umožněno být aktivní, uplatňovat svůj názor a nápady. Učitelky pružně reagují na aktuální situace a zájem dětí. Na základě toho mohou přizpůsobit délku, obsah i název integrovaného bloku při tvorbě třídního vzdělávacího programu. Náš program je zaměřen na harmonické působení a rozvíjení celé osobnosti dítěte. Přitom vycházíme z jeho přirozené touhy po poznání a uplatnění v kolektivu.

Vzdělávací obsah ŠVP bude průběžně inovován či doplňován tak, aby odpovídal novým trendům ve vzdělávání, ale především potřebám a zájmům dětí. Vzdělávací obsah nezahrnuje činnosti, realizované denně (zdravotně preventivní cviky, sebeobsluha, hygiena).

6.1  ,, Zkoumáme, objevujeme a poznáváme svět kolem nás“

 

  1. TÉMA IDENTITA – „KOLIK MÍSTA JE V MÉM SRDCI“

Uvědomění si sebe sama a prožívání rolí, emoce

„Přicházím do školky“

…zvykám si, co kam patří, co se kde dělá, co se pro mne změnilo     

„ Jak se cítím, jak se chovám“

… jak mi je, když…rozumím si, vím si rady, snažím se ovládat

„Můj domov“

…moje bydliště, obec, stát… Jaké je to u nás doma…vesnice nebo město…

„Učím se být kamarád“

…tvoříme si pravidla života, snažíme se o všem domlouvat, učíme se navzájem si naslouchat, společenská pravidla                                                     

  1. TÉMA SPOLEČENSTVÍ – „KDO JSEM A KDE ŽIJI“

Učím se zvládnout to, co život přináší

 „Naše oslavy“ = prožíváme radost nejraději spolu

…podzimní hrátky, advent, jarní ples, karneval, Masopust, slet čarodějů, svátek maminek a tatínků (rodiny), svátek dětí                                     

„ Každý něco umí“ = řemesla a povolání

… co dělají mí nejbližší (v rodině), čím pomáhám já, čím chci být, až budu velký(á),  

     hrajeme si na …., moje rodina                                                                  

„Jsme lidé a žijeme na Zemi“ = naše planeta a vesmír

…každý z nás je trochu jiný (etnika, rasy), jak jsme na Zem přišli, historický vývoj

 „Půjdu k zápisu“

…rád(a) se učím, znám své síly a svou práci zvládám dokončit     

„Já se loučím, odcházím do školy“

….rozumím změně, která přichází, těším se na roli školáka a vím, že přicházejí nové povinnosti                                                                               

  • TÉMA AKTIVITA, ZODPOVĚDNOST - „CHOVÁM SE SPRÁVNĚ A ZODPOVĚDNĚ“

Respekt pro mne a pro druhé, odpovědnost za moje chování a skutky

Život v bezpečí“

…rizika chování a bezpečnost: ve školce, v dopravě, na ulici, mezi dětmi

…vím, co mi škodí a co pomáhá                                                                     

„Staráme se o svět kolem nás“ = nejen životní prostředí

… Den Země, pečujeme o prostředí školky, o živočichy, rostliny, vodu

... třídíme odpad, sbíráme suroviny k recyklaci                                                      

„Dobro a zlo v pohádkách“

… i z fantazie se dá poučit, představy                                                                    

 „Týden bez televize“

… vím, co je pro mne zdravé a umím si svůj čas naplnit aktivně                  

  1. TÉMA ZMĚNY V PŘÍRODĚ – „CO JE KOLEM NÁS“

Žijeme uprostřed neustálých změn v přírodě

 „Věci kolem mne“

… co žije (rostliny, zvířata) a nežije (předměty

… co roste, co se mění

…o co pečujeme 

„Roční období

… podzim, zima, jaro, léto a jejich charakteristické znaky, změny počasí, změny

    v přírodě

  1. TÉMA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – „ZDRAVÝ ŽIVOT“

Učím se podporovat aktivně své zdraví a zdraví ostatních. Své zdraví si chráním.

„Starám se o sebe ve školce“

… vím, jak se mám oblékat, najíst, kdy si umýt ruce, proč odpočívám, kdy si hraji…

„Moje tělo“

… znám části těla, funkci některých orgánů, rozumím 5 lidským smyslům                       

„Moje zdraví“ = duševní, fyzická i sociální pohoda

… co mi škodí, co mi pomáhá, co jíme pro zdraví (strava a pitný režim)

… proč je pohyb zdravý, sportování, aktivita i odpočinek

… znám sebe, vím, co se mnou se děje

… nenechám si ublížit (závislost, týrání, návykové látky)

… radost a dobrá nálada potěší mne i kamaráda

 

7.  Evaluace

Cílem evaluačního systému je, aby byla jednotlivá hodnocení v souladu s cíli ŠVP.

Hodnocení je prostředek, kterým chceme hledat správné cesty pro úspěšné vzdělávání dětí. Na základě výsledků hodnocení se zaměřením na to, jak budeme dále pracovat, co změníme.

 

7.1. Školní vzdělávací program

Evaluace integrovaných bloků

Cíl:

Respektování a naplňování zásad RVP PV

Časový rozvrh:

4x ve školním roce

Nástroje:

- záznamy do tabulky

- konzultace s učitelkou

- kontrolní činnost

- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

Kdo:

Učitelky, ředitelka, případně děti a jejich zákonní zástupci

 

Návaznost TVP-ŠVP-RVP

Cíl:

Konkretizace vzdělávací nabídky stanovené v ŠVP

Časový rozvrh:

1x ročně

Nástroje:

- přehledy o rozvoji dětí-fotodokumentace

- výstavy, vystoupení dětí

- záznamy (ped.diagnostika)

- průběžný monitoring

- hospitační záznamy

- konzultace

- dotazníky

- pedagogické rady

- zpráva hodnocení školy

Kdo:

učitelka, ředitelka, zákonní zástupci dětí

 

Záznamy o rozvoji dětí, hodnocení výsledků vzdělávání (pedagogická diagnostika)

Cíl:

Funkčnost písemných záznamů vzhledem ke kvalitě dosahovaných

 výsledků ve vzdělávání

Časový rozvrh:

minimálně 2x ročně, případně dle potřeby

Nástroje:

- analýza záznamů (grafických i písemných)

- hodnocení účelnosti IVP

- hodnocení kvality výstupů u předškolních dětí

- konzultace učitelek

- konzultace s rodiči

- pedagogické rady

- konzultace se školským poradenským zařízením

Kdo:

učitelka, ředitelka, případně odborníci (školské poradenské zařízení, klinický logoped)

7.2.  Průběh vzdělávání

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce- vzdělávacího procesu

Cíl:

   Respektování zásad předškolního vzdělávání, uplatňování metod,

postupů, a forem práce zejména při vzdělávání dětí s podpůrným opatřením, nadaných a dětí mladších tří let

Časový rozvrh:

Průběžně, dle plánu kontrolní a hospitační činnosti, dle plánu

pedagogických rad a provozních porad,1x za rok dotazníky

Nástroje:

- vzájemná hospitace

- průběžný monitoring

- konzultace pedagogů

- hospitace zaměřené zejména na začínající pedagogické pracovnice

- dotazníky+výstup

- pedagogické rady a provozní porady

Kdo:

učitelka, ředitelka, ostatní pracovníci školy

Osobnostní rozvoj pedagogů

Cíl:

   Schopnost aplikovat vlastní odbornost v praxi

Časový rozvrh:

Průběžně v rámci kontrolní a hospitační činnosti, dle plánu

pedagogických rad,1x za rok dotazníky

Nástroje:

- konzultace-plán dalšího vzdělávání

- pedagogické porady

- hospitace

- monitoring

- popř. plány uvádění začínajících učitelek

Kdo:

učitelka, ředitelka

 

7.3.  Podmínky vzdělávání

Evaluace personálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP

Časový rozvrh:

Leden, červen

Nástroje:

- dotazníky

- vyhodnocení plánu DVPP

- kontrolní činnost

- hospitace,

- konzultace

 - pedagogické rady a provozní porady

Kdo:

 Ředitelka, učitelka, vedoucí ŠJ, kuchařka, pracovnice úklidu-dle stanovených kompetencí

 

Evaluace materiálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit kvalitu materiálních podmínek ve vztahu k naplňování

 záměrů ŠVP po ukončení

- budova, technický stav

- hygienické zařízení

- vybavení třídy-nábytek

- pomůcky, hračky

- zahrada a zahradní náčiní, hračky

 - přípravna (kuchyňka) vybavení v souladu s legislativou

Časový rozvrh:

1x ročně

Nástroje:

- dotazníky

- pedagogické rady, provozní porady

- analýza záznamů z kontrolní činnosti

- fotodokumentace

 - konzultace se zřizovatelem

Kdo:

 Všechny pracovnice dle místa svého pracovního zařazení

   

Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

Monitorovat výši finančních zdrojů, vyhodnocovat vzhledem ke konkrétním potřebám školy

- sledování čerpání mzdových prostředků

- účelnost, efektivnost hospodaření

- rozbor čerpání příspěvku obce

- rozbor hospodaření-pololetní  a roční účetní uzávěrka

- sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Časový rozvrh:

- přehledy čerpání-4xročně

 - průběžně

Nástroje:

- analýza rozpočtů (státní a zřizovatel)

- zprávy, rozbory, statistiky

- pedagogické rady a provozní porady

- konzultace se zřizovatelem, dohadovací řízení - pedagogické rady, provozní porady

- analýza záznamů z kontrolní činnosti

- fotodokumentace

 - konzultace se zřizovatelem

Kdo:

 účetní,ředitelka-dle stanovených kompetencí

    

Evaluace organizačních podmínek

Cíl:

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Časový rozvrh:

k 31.lednu a 30.červnu, ankety pouze k 30.6.

Nástroje:

- průběžný monitoring v rámci celé organizace

- hospitace, kontrolní činnost

- anketa mezi rodiči a zaměstnanci školy

- záznamy z pedagogických rad a provozních porad

- konzultace

Kdo:

 Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

 

Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

Zmonitorovat spokojenost zákonných zástupců dětí s činností školy a

 s výsledky vzdělávání

Časový rozvrh:

1x ročně - červen

Nástroje:

- fotodokumentace

-analýza hodnocení naplňování doplňkových programů a zájmových aktivit

- rozhovory s rodiči, dotazníky

- pedagogické rady a provozní porady

- monitoring v návaznosti hodnocení vhodnosti organizace

Kdo:

učitelka, ředitelka, zák.zástupci- dotazníky, ostatní zaměstnanci

 

Evaluace spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, okolními MŠ a veřejností

Cíl:

Vyhodnotit přínos stávajících forem partnerství pro zkvalitňování

činnosti školy a pro realizaci nové verze ŠVP

Časový rozvrh:

2x ročně (leden, červen)

Nástroje:

-fotodokumentace, záznamy

- rozpočet školy, konzultace

- vystoupení dětí pro veřejnost

- výstava dětských prací

- návštěva ZŠ

- společné výlety a akce s okolními MŠ

- články do tisku

Kdo:

 ředitelka, učitelka, pracovnice školy

 

V Bukovně dne 20. srpna 2019, zpracovala Mgr. Renata Pažoutová a ped.zaměstnanci

Vydala 21. srpna 2019 Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

 

 

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783