Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO-líny,

příspěvková organizace

Bukovno 63, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Zkoumáme, objevujeme

a poznáváme svět kolem nás“

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu od: 1.9.2019

ŠVP PV pod č.j.: MSBL 1/2019

Projednáno na pedagogické radě dne: 20.8.2019

Předložen zřizovateli: 1.9.2019

Obsah:

 1. Identifikační údaje o škole....................................................................................................... 3
 2. Obecná charakteristika školy................................................................................................... 4
 3. Strategie rozvoje školy ........................................................................................................... 4
 4. Podmínky vzdělávání.............................................................................................................. 5

4.1.   Věcné podmínky

4.2.   Životospráva

4.3.   Psychosociální podmínky

4.4.   Organizace

4.5.   Řízení Mateřské školy

4.6.   Personální a pedagogické zajištění

4.7.   Spoluúčast rodičů

4.8.   Spolupráce s MŠ a ZŠ

4.9.   Spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi   

  4.10.  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  4.11.  Podmínky vzdělávání dětí nadaných

  4.12.  Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 1. Organizace vzdělávání........................................................................................................... 12
 2. Charakteristika vzdělávacího programu ……………………………………………………………13

6.1.  Formy a metody práce

 1. Vzdělávací obsah................................................................................................................... 15

7.1.   IB- Kolik místa je v mém srdci

      IB - Kdo jsem a kde žiji

      IB - Chovám se správně a zodpovědně

      IB - Co je kolem nás

      IB - Zdravý život

7.2.   Rozšiřující nabídka

 1. Evaluační systém................................................................................................................... 43

  8.1.   ŠVP PV

  8.2.   Průběh vzdělávání 

  8.3.   Podmínky vzdělávání

 

ŠVP byl zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Je zpracován týmem pracovníků mateřské školy. Byl projednán na pedagogické radě a provozní poradě konané dne 20.8.2019. Byl vytvořen jako souhrn všech aktivit a možností, které nabízí přímo budova a vybavení v ní, zahrada- školní hřiště, prostředí, příroda a okolní krajina. Jeho účinnost je plánována na neurčité období s pravidelnou aktualizací na základě nových trendů, metod, postupů a na základě evaluační činnosti.


1. Identifikační údaje o škole

Název školy:                      Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace                                                                         Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01                                        

Právní forma:                                          Příspěvková organizace

Datum zahájení činnosti:                        1. 9. 2016                                              

Adresa školy:                                           Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01

Telefon:                                                    +420 792 510 783

IZO:                                                          181 080 958

IČO:                                                          71 29 44 73

DIČ:                                                          CZ 712 944 73

Zřizovatel:                                                Obec Bukovno

Adresa:                                                     Bukovno 63, Mladá Boleslav 293 01

Telefon:                                                    +420 326 321 006

                                                                  www.bukovno.cz

Ředitelka školy:                                       Mgr. Renata Pažoutová

E-mail:                                                      skolabukovno@seznam.cz

                                                                  www.ms-bukovno.cz

Datová schránka:                                    ene3ejz

Provoz školy:                                            pondělí - pátek: 6:30 hod. – 16:30 hod.

Počet tříd:                                                 1 s celodenním provozem

Kapacita školy:                                        28 dětí

2. Obecná charakteristika školy

Jednotřídní Mateřská škola (dále jen MŠ) je určena pro děti ve věku od 2let, zpravidla do 6let (v případě OŠD do 7let) pro děti z obcí Bukovno a Líny. Obec Bukovno je v těsném sousedství s okresním městem Mladá Boleslav.

Zřizovatelem organizace je Obec Bukovno.

MŠ vznikla přestavbou (jaro 2016) přízemních prostor, původně používaných obecním úřadem, nacházející se ve středu obce v poklidné části.

Celodenní provoz probíhá ve třídě, sálu a nedaleké školní zahradě- hřišti, vzdálené od budovy školy cca 50m. Budova má vybudovaný bezbarierový přístup, moderní technicko-hospodářské zázemí pro děti (šatna, sociální zařízení) i zaměstnance.

Děti stolují u adekvátně přizpůsobené výšky stolů. Jídlo (přesnídávky a svačinky) je připraveno a servírováno z kuchyňky (přípravny) sousedící s třídou. ”Polední” stravování (oběd) dětí je poskytováno MŠ Katusice, odkud se jídlo každodenně dováží.

MŠ je jednotřídní, věkově smíšená. Předškolní vzdělávání zajišťují tři kvalifikované učitelky a dvě provozní pracovnice. Kapacita MŠ je 28 dětí.

V mateřské škole děti pracují podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Zkoumáme, objevujeme a poznáváme svět kolem nás“.  Je zpracován se záměrem, aby vyhovoval individuálním věkovým potřebám a zájmům dětí. Využívá umístění obce a MŠ obklopené přírodou a proto také čerpá náměty z okolního prostředí. 

3.   Strategie rozvoje školy

 • Naším cílem je, aby vzdělávání probíhalo ve vstřícném, podnětném a pro děti zajímavém i bezpečném prostředí, kde se budou děti cítit jistě, radostně a spokojeně. Zároveň se snažíme nasměrovat děti k poznávání života v obci i v jejím bezprostředním okolí, k rozvoji pozitivního vztahu k ekologii naší planety a k podpoře zdravého životního stylu. Vytváříme podmínky pro seznámení s profesemi dospělých, pokud možno v reálném prostředí. Mezi koncepční záměry naší MŠ patří podpora zdraví dětí a získávání informací z mnoha oblastí života cestou přirozené výchovy a postupný rozvoj dovedností, schopností a vědomostí s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální potřeby dětí. Preferujeme osobnostní rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individuální zvláštnosti a rozvíjení jeho morálně volních vlastností. Cílem je vytvořit podmínky pro přirozený pohyb prostřednictvím pestré škály pohybových možností.

Usilujeme, aby byly děti dle svých individuálních možností připravené na úspěšný přechod do základní školy.

Udržujeme plnou kvalifikovanost týmu pedagogických pracovnic.

Důraz klademe na spolupráci nejenom s rodiči, ale s dalšími partnery, zejména se spolky v obci, zřizovatelem a školským poradenským zařízením.

 • Vytváříme a postupně zkvalitňujeme podmínky ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, ze sociálně znevýhodněného prostředí a v neposlední řadě, dětem mladším tří let.
 • Náležitou péči poskytujeme dětem s přiznaným podpůrným opatřením.

 

 

 

4.   Podmínky vzdělávání

4.1.   Věcné podmínky

Budova má tvar L a je vidět na vstupní části ze třídy i z provozního zázemí. Pro zajištění bezpečnosti je vybudován elektrický bezpečnostní systém (dálkové ovládání, monitoring a otvírání dveří). Dětské zábradlí ve venkovním prostoru je přizpůsobeno i výšce dvouletých dětí.

 Interiér třídy je velmi vkusně, esteticky upraven. Svým prostorovým upořádáním a vybavením vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí a umožňuje jim aktivně se zapojovat do průběhu vzdělávání. Dostatečný prostor je vhodný pro pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.

V případě vzdělávání dětí mladších tří let, doplňujeme a inovujeme vybavení s ohledem na jejich individuální potřeby. 

Výška skříněk ve třídě umožňuje samostatnou sebeobsluhu i u dětí nižšího vzrůstu. Uložení hraček v kontejnerech či volných policích umožňuje dětem jejich samostatný výběr. Jsou vytvořeny hrací kouty podporující tvořivost dětí, zároveň slouží k námětovým hrám, přičemž dětem poskytují soukromí a zohledňující aktuální složení skupiny dětí. Nabídka hraček, pomůcek a materiálů je pestrá a rozmanitá, dostatečná pro všechny výchovné a vzdělávací práce i věkové skupiny dětí. V policové stěně jsou umístěny hry a stavebnice k podpoře manipulativních dovedností, ve skříňkách se nachází hry, rozvíjející smysly a paměť, k dispozici je malý literární koutek i potřeby pro výtvarné a tvořivé činnosti. Pro jejich používání jsou stanovena pravidla.

Třída je vybavena elektronickými klávesami a Orfovými rytmickými nástroji, CD přehrávačem a interaktivní tabulí. Toto vybavení je průběžně doplňováno a pedagogy plně využíváno.

Děti se samy, svými výtvory, podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy a třídy, především pak prostoru vestibulu, šatny a informační tabule školy.

Podlahové krytiny marmoleum a protialergický koberec opticky prostor dělí na hrací a klidovou a stravovací zónu. Koberec je protialergický, při pádu dítěte nedojde k tzv. spálení kůže.

V prostoru třídy je minimalizováno umělé osvětlení, ve stropě jsou zabudovány světlovody (toto řešení je optimální pro rozvoj zraku dětí).

Třída je vybavena stolky a židličkami podle antropometrických požadavků.

Na východní straně místnosti se nachází vysoké úložné skříně s odděleným prostorem pro lehátka a lůžkoviny jednotlivých dětí. V době odpočívání je možné do tohoto prostoru třídy umístit matrace pro děti, které mají nižší potřebu spánku. 

K realizaci zdravotně preventivního cvičení jsou k dispozici prostory sálu, nacházející se v chodbou oddělené části budovy. Poskytují dostatečný a bezpečný prostor, jehož součástí jsou i tělovýchovné pomůcky. Tento prostor je také využíván ke kulturním programům a divadelním představením.

Nábytek v šatně umožňuje dětem i zákonným zástupcům mít přehled o oblečení i obuvi.

Hygienické zařízení umístěné v těsném sousedství třídy a šatny dětí je moderní a útulné. Jsou zde k dispozici výškově diferencovaná umyvadla a toalety, odpovídající počtu dětí. Dle hygienických zásad jsou zabudovány bezdotykové baterie na mýdlo, děti používají jednorázové papírové ručníky. Děti menšího vzrůstu mají pro použití WC k dispozici tzv. stupínky. V případě potřeby je k dispozici i mobilní přebalovací pult a nášlapný odpadkový koš (na pleny), ale v současné době není využíván. Po navýšení počtu dětí (28) bylo vybudováno další toaletní zařízení, se samostatným vstupem z vestibulu školy.

Herna, šatna i umývárna je vytápěna podlahovým topením. Celá budova je vytápěna pomocí tepelného čerpadla.

Prostory školky jsou zcela bezbariérové. V případě přijetí tělesně postiženého dítěte je pro vstup do budovy k dispozici výtah.

Prostor školní zahrady (hřiště) se nachází v klidové části obce vzdálené od MŠ cca 50m. Je oplocena a uzamčena, bez možnosti vstupu cizích osob. Prostorově vyhovuje a umožňuje dětem rozmanité pohybové a relaxační aktivity. Rozmanité herní prvky zohledňují věkovou strukturu dětí a podporují jejich pohybové aktivity. Vzrostlé stromy přírodně zastiňují prostor, proto i v teplém a slunném počasí zde lze strávit většinu času. Úložný prostor pro hračky a zahradní náčiní se nachází v zahradním domku.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, odpovídající standardním věkovým schopnostem a dovednostem dětí.

Informace o škole (např. ŠVP PV, Školní řád, plán akcí) jsou návštěvníkům a zákonným zástupcům volně k dispozici ve vstupní chodbě. Aktuální informace jsou připravovány do šatny (např. jídelníček, obsah týdenního vzdělávání apod.).

Děti mají k dispozici jídelní část, na kterou navazuje výdejna jídla.

Ze třídy se vstupuje do chodby, kde se nachází do technické prostory (úklidový prostor, sklad pomůcek, sklad hygienických potřeb, prádelna), prostory určené pro zaměstnance (šatna, WC, sprcha) a ředitelna. Do chodby je možný vstup samostatným vchodem.

Alergizující, zdraví škodlivé či jedovaté látky (například čisticí prostředky) jsou uloženy mimo dosah dětí.

Praní ložního prádla dětí zajišťuje MŠ (dle platných hyg.předpisů) 1x za tři týdny. K tomuto účelu je využíván prostor prádelny s pračkou a sušičkou prádla.

 

Závěry pro naplnění vytyčené strategie školy:

-   dovybavit sortiment hraček a pomůcek s ohledem na možnosti a potřeby dětí mladších tří let

-   doplňovat školní zahradu prvky pro aktivní používání „zahrada hrou“

-      zakoupení mlhoviště

-      zajistit pomůcky v případě vzdělávání dětí s podpůrným opatřením.

 

4.2.  Životospráva

Naše školní přípravna- výdejna přiváží jídlo z MŠ Katusice v termoportech, které splňují současné požadavky HACCP. MŠ Katusice připravuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu dle platných předpisů. Přesnídávky, svačiny a pitný režim zajišťují určené pracovnice naší školy v přípravně- výdejně (kuchyňka). Děti mají dostatečný přísun ovoce a zeleniny, a mají možnost přídavků každého jídla. Pitný režim s možností volby nápojů je zajištěn bez omezení celý den i při pobytu na školní zahradě. Podávaní pokrmů, splňují zásady vyvážené stravy, je zajištěno pravidelným řádem v požadovaných (max.tříhodinových) intervalech, který umožňuje přizpůsobit organizaci činností aktuálním neplánovaným situacím, činnostem a potřebám dětí.

Děti se spolupodílejí na přípravě stolování, samozřejmě se zřetelem k věku dětí. Starší děti se obsluhují samy. Denní řád zohledňuje potřeby jednotlivých dětí, a to zejména mladších.

Děti do jídla nenutíme, ale individuálně je motivujeme k jeho ochutnání. Pouze tak si postupně osvojí návyky zdravého stravování.

Stanovená délka pobytu venku, dvě hodiny dopoledne, se v případě potřeby uzpůsobuje klimatickým podmínkám. Pedagogické pracovnice preferují pobyt na školní zahradě před organizovanou chůzí po obci zejména po dobu adaptace nově přijatých dětí.

Děti se pravidelně otužují pobytem na čerstvém vzduchu, v průběhu celého roku. Denně zařazujeme zdravotně preventivní cviky, větráme dostatečně třídy. Cíleně tak podporujeme výchovu ke zdraví a upevňujeme zdravé životní návyky.

Délku odpočinku po obědě diferencujeme s ohledem na individuální potřeby. Dětem s nižší potřebou spánku vytváříme cíleně příležitosti k volbě klidných aktivit. Nejstarším nabízíme didakticky zaměřené aktivity především k procvičení již osvojených elementárních základů funkčních gramotností, včetně grafomotoriky.

 

Závěry pro naplnění strategie školy:

 • v režimu dne ponechat dětem mladším tří let dostatečný časový prostor ke stravování.

4.3.  Psychosociální podmínky

Klima v MŠ vytváříme příjemné a pohodové pro všechny účastníky vzdělávání a zejména pro děti, aby zde měly pocit bezpečí, klidu a do MŠ se těšily. Učitelky se řídí potřebami dětí, jejich zájmy a přáními. Snaží se jim operativně i spontánně přizpůsobit vzdělávací nabídku. V jednání s dítětem využíváme empatickou komunikaci a naslouchání, vstřícnost a důslednost. Děti mají dostatek příležitostí řešit problémové situace, využívají možnost vlastní volby. I tak se učí si prožít následky svého jednání a chování.

Pro bezproblémové soužití vytváříme jasná pravidla, na jejichž tvorbě se děti spolupodílejí, učí se je respektovat a dodržovat. Důraz klademe na jasné a srozumitelné pokyny pro všechny děti (respektujeme možné rozdílnosti porozumění nebo chápání). Osobní svobodu a volnost dětí respektujeme do určitých mezí vyplývajících ze společně stanovených norem chování. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti, toleranci, zdvořilost, vzájemné pomoci kamarádovi, mladším dětem, dospělým. Snahou je vytvořit ve třídě vstřícný a kamarádský kolektiv. Podporujeme rozvoj samostatnosti, možnost získat pocit úspěšnosti (nabízíme činnosti v různé rovině náročnosti), povzbuzujeme radost z prožitého a poznaného. Podporujeme pracovitost, nebojácnost, snahu, ochotu pomoci a zdravé sebevědomí. Nejstarší učíme pracovat samostatně i kooperovat ve skupině.

Nepřípustné jsou negativní slovní komentáře, projevy podceňování či zesměšňování dětí a jakákoliv komunikace, kterou by dítě mohlo pociťovat jako násilí.

Pobyt venku je realizován každodenně dopoledne v min.délce 2 hodin a dle podmínek i v odpoledních hodinách, vždy s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Při náledí, větru, inverzi, prudkém dešti, mrazu pod – 10° C jsou pobyty venku nahrazeny činnostmi ve třídě nebo v prostoru sálu. K pobytu venku využíváme nejen školní zahradu, ale pobyt střídáme s naučnými a tematicky zaměřenými vycházkami po okolí. K dispozici máme i místní sportovní areál. To vše za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku, relaxace a odpočinku dětí. V době odpočinku dětí, mají děti s nižší potřebou spánku možnost výběru činností a aktivit v klidové zóně (s ohledem na ostatní kamarády, kteří odpočinek potřebují). Ve všech oblastech životosprávy se snažíme k dětem přistupovat individuálně, aby jejich pobyt ve škole byl příjemný a aby se zde cítily bezpečně a jistě.

Přístup pedagogů i ostatních zaměstnanců naší mateřské školy k osobnímu dodržování zásad zdravého životního stylu by měl být pro děti přirozeným vzorem.

Interní směrnice, především školní řád, stanovují zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ředitelka kontroluje jejich dodržování.

Nevedeme děti k soutěžení mezi sebou, ale naopak podporujeme jejich vzájemnou pomoc.

Žádné dítě nezvýhodňujeme, všechny mají stejná práva, ale i povinnosti přiměřené věku.

Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí, situaci a osoby, dle nabídnutého a přizpůsobeného individuálního plánu, který konzultujeme individuálně se zákonnými zástupci.

Povinné předškolní vzdělávání zajišťujeme od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Závěry pro naplnění strategie školy:

 • vyvarovat se paušálních pochval dětí, uplatňovat adresná hodnocení s uvedením důvodu,
 • vyloučit zcela manipulování s dětmi a jejich zbytečné organizování z obavy časových prodlev,
 • sledovat účinnost povinného předškolního vzdělávání.

4.4.   Organizace

 • Organizace dne ve třídě pro školní rok 2019/2020
 • Denní program je pružný, časový harmonogram je pouze orientační, učitelky ho přizpůsobují momentální situaci, potřebám a zájmu dětí. Bez omezení se dodržuje pouze čas podávání jídla. Svátky a narozeniny dětí slavíme ve třídách společně.
 • 6:30 hod. – 8:00 hod. příchod dětí, spontánní hry dle zájmu dětí, individuální práce s
 • dětmi
  • 8:00 hod. – 8:30 hod. ranní kruh, řízené pohybové aktivity včetně zdravotně
  • preventivních cviků
 • 8:30 hod. – 9:00 hod. hygiena, přesnídávka
 • 9:00 hod. - 9:20hod didakticky cílené a spontánní činnosti zaměřené na plnění úkolů
  • z tematických celků
 • 9:20 hod. – 11:20 hod. pobyt venku
 • 11:20 hod. – 12:00 hod. hygiena, příprava na oběd, oběd
  • 12:00 hod. – 14:00 hod. hygiena, příprava na odpočinek, četba pohádky, spánek, odpočinek
  • – diferencovaný dle potřeb dětí
 • 13:30 hod. – 14:00 hod. klidové činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 • a dětmi III. ročníku
 • 14:00 hod. – 14:20 hod. hygiena, odpolední svačina
 • 14:00 hod. – 16:30 hod. spontánní hry, individuální práce s dětmi, pokračování v
  • započatých vzdě­lávacích činnostech z průběhu dne, pohybové
  • aktivity, pobyt venku, odchod dětí domů.
 • MŠ zajišťuje povinné předškolní vzdělávání od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

4.5.  Řízení Mateřské školy

 • Ředitelka vymezila povinnosti a pravomoci zaměstnanců (pracovní náplně, vnitřní směrnice školy, organizační řád). Řády školy a ŠVP PV zveřejnila na nástěnce ve vestibulu školy. Zpracovala plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě zjištění u nových zaměstnanců pro tento školní rok a do evaluačního systému zakotvila kontrolu jeho naplňování. Vytváří příležitosti pro bezúplatné vzdělávání učitelek. 
  • Hodnotící a kontrolní činnosti provádí ředitelka v souladu s evaluačním systémem (uvedeném v poslední kapitole ŠVP) a dle plánu kontrolní a hospitační činnosti. Závěry vyplývající z kontrolní činnosti jsou konzultovány v rámci pedagogické rady.
 • Ředitelka školy zpracovala nový ŠVP PV v součinnosti s ostatními učitelkami MŠ k 1. září 2019.
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Udržuje pracovní kontakty s místními základními školami, školskými poradenskými zařízeními a koordinátorem logopedické péče.
 • Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. K informovanosti rodičů o dění v mateřské škole i o vzdělávacích výsledcích slouží také aktuální informace na nástěnkách, zasílání informačních emailů rodičům či dojednané individuální konzultace s ředitelkou a učitelkami.

Konzultační hodiny ředitelky: každé pondělí od 12:00 do 13:00 hodin, případně dle potřeb po předchozí domluvě (tel.: 792 510 783).

Konzultační hodiny učitelek MŠ: po předchozí domluvě (tel.: 792 510 783)

 • Závěry pro naplnění strategie školy:
 • - důsledněji kontrolovat kvalitu provedení delegovaných pravomocí spojených s odpovědností
 • - motivovat zaměstnance ke konstruktivní kritice a snaze hledat společně řešení při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.6.   Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují dvě učitelky a ředitelka. Dvě mají odbornou kvalifikaci a jedna dokončuje pedagogické vzdělání. Další vzdělávání učitelek zohledňuje především potřeby MŠ v součinnosti s prohlubováním odborné kvalifikace jednotlivých zaměstnanců. Možnost dalšího vzdělávání závisí na ekonomické situaci a možnosti zabezpečení provozu v době nepřítomnosti jedné z učitelek. Ředitelka preferuje vedle účasti učitelek na vzdělávacích akcích také časově i finančně dostupné formy studia, například konzultace s odborníky, studium odborné literatury, samostudium, apod. Poznatky ze vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů jsou přednášeny na pedagogických radách nebo propůjčením materiálů či diskuzí.

Služby učitelek se denně překrývají v rozsahu dvě a půl hodiny. Přímá práce u dětí tak probíhá souběžně v těchto činnostech: didakticky cílené činnosti a aktivity, příprava na pobyt venku, realizace činností při pobytu venku, příprava na stolování. V případě realizace organizačně náročnějších vzdělávacích činností v souladu s ŠVP (výlety, exkurze apod.) ředitelka mateřské školy rozvržení souběžného působení učitelek upraví.

Pedagogické pracovnice poskytují poradenské služby v rámci svých profesních kompetencí.

 

Tým pedagogických pracovníků:

Mgr. Renata Pažoutová

Jana Szabová

Šárka Korousová (v rozsahu pracovního úvazku 0,32) 

 

O provoz se starají dvě kolegyně, po dvou týdnech ranní a odpolední. Obě jsou střídavě dle potřeby a rozpisu služeb zaměstnány ve školní výdejně- kuchyni anebo se starají se o úklid.

Ředitelka podporuje profesionalizaci všech zaměstnanců, sebevzdělávání.

Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou stanoveny v pracovním a organizačním řádu školy. Všem zaměstnancům je ponechán dostatek pravomocí, je respektován jejich názor a jejich podněty a návrhy na zlepšení podmínek jsou pozitivně přijímány a dle možností realizovány. Velký důraz je kladen na chování a vystupování všech zaměstnanců, nezbytný je odpovědný přístup k sobě i k práci. Práce všech zaměstnanců je vyhodnocována na pravidelných poradách, které jsou 3-4x ročně. Učitelky se podílejí na vytváření ŠVP PV (zvláště vzdělávacího obsahu) a je jim umožněno spolupodílet se na zásadních otázkách plánování i chodu školy.

 

Závěry pro naplnění strategie školy:

 • k samostudiu a dalšímu vzdělávání využívat aktuálně doplňované nabídky učitelské knihovny, zaměřit se na vzdělávání dětí s podpůrným opatřením
 • připravit se účinněji na přenos poznatků ze vzdělávacích akcí v rámci jednání pedagogické rady.

4.7.  Spoluúčast rodičů

Náš program je zaměřen na úzkou spolupráci s rodinou, založené na zásadách oboustranné vstřícnosti a partnerství, ochoty vzájemně naslouchat a spolupracovat. Snažíme se získat důvěru především svým jednáním, informovaností, ochotou vyhovět a porozumět potřebám rodičů a společně najít rozumná řešení, vždy ku prospěchu dětí v otázkách výchovy i vzdělávání. Učitelky zachovávají diskrétnost a chrání soukromí rodiny, jednají ohleduplně a taktně. Respektují práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem.

Rodiče mají možnost podílet se na aktivitách v MŠ, nabízíme účast na společných akcích a programech pořádaných MŠ a zřizovatelem.

MŠ má vytvořený vlastní informační systém. Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o dění ve škole, prostřednictvím osobního kontaktu, nástěnek ve vestibulu školy a v šatně dětí, elektronickou poštou a na webových stránkách MŠ. Rodičům jsme k dispozici i v případě potřeby konzultací. Dvakrát ročně jsou informační třídní schůzky.

Rodiče jsou seznamováni s ŠVP již v rámci přijímacího řízení. Adaptační režim, individuálně upravovaný s ohledem na potřeby dětí, usnadňuje navázání dobré spolupráce mezi učitelkami a rodiči. Ředitelka zajistí seznámení rodičů se školním řádem v průběhu konání třídních schůzek v již v červnu. Zákonní zástupci dětí mají příležitost podílet se aktivně na stanovení pravidel vzájemného vztahu.

Rodiče dětí, které ještě nenastoupily k předškolnímu vzdělávání, jsou společně s dětmi zváni na akce pořádané školou. Informace mají možnost získat na webu MŠ, hlášením místního rozhlasu OÚ nebo na vývěsní tabuli obce a MŠ.

Rodinní příslušníci jsou zváni na tematická tvořivá odpoledne, na tematické odpolední setkání (např. Den rodiny, Den matek, vánoční setkání,…).

Učitelky zohledňují ve vzdělávacím procesu připomínky či podněty zákonných zástupců dětí. Informují je dle zájmu o prospívání a individuálních pokrocích dítěte (konzultace, předkládání portfolií).

Rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darů, které slouží k nákupu hraček pro děti a výtvarného materiálu.

 

Závěry:

Prohloubit spoluúčast rodičů a spolupráci s rodiči dětí jiné národnosti či dětí s podpůrným opatřením.

4.8.  Spolupráce s MŠ a ZŠ

V letošním školním roce bychom chtěli navázat spolupráci s MŠ Katusice a ZŠ Katusice. V nabídce by např. byla organizace společných akcí, konzultace účinnosti předškolního vzdělávání, tematické návštěvy předškolních dětí (před zápisem do ZŠ, na konci školního roku). Spolupráce by jistě přispěla k bezproblémovému přechodu dětí k povinné školní docházce.

 

4.9.  Spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi

Partnerství se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Podpora zřizovatele má výrazně pozitivní dopad na zkvalitňování věcných podmínek vzdělávání. Participujeme na přípravě akcí v obci, kterých se děti také aktivně účastní, např. vítání nových občánků obce.

Spolupracujeme i s místními spolky: Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků při kulturních akcích a programech (Vynášení Moreny, Svátek Matek, apod.), Sbor dobrovolných hasičů Bukovno, Svaz myslivců Michalovice Bukovno, TJ Sokol.

 • 10. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro vzdělávání všech dětí. Pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je uzpůsobujeme tak, aby vyhovovaly jejich možnostem a potřebám. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu. Plán pedagogické podpory zpracovává škola samostatně, individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení. Konkrétní podmínky a systém vzdělávání dětí s podpůrným opatřením stanovují třídní vzdělávací programy.
 • Pro úspěšné vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením upravujeme organizaci tak, aby zohledňovala jeho potřeby a možnosti (režim dne, adaptační režim apod.). Díky diferenciaci kladených požadavků si děti s podpůrným opatřením osvojují dovedností na úrovni odpovídající jejich individualitě. Důraz klademe na především přiměřený rozvoj jejich samostatnosti a vytváření základních hygienických a pracovních návyků.
 • V rámci spolupráce se zákonnými zástupci dítěte se zaměřujeme na dostatečnou informovanost rodičů o vzdělávacích pokrocích dětí, konzultujeme s nimi pravidelně záznamy z průběžně prováděné pedagogické diagnostiky. Úzce spolupracujeme se školským poradenským zařízením. Osobně projednáváme s odborníky problematiku vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením. Doporučení školského poradenského zařízení představují východisko pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis. V případě potřeby poskytují zákonným zástupcům dětí také specifické služby, například zajistí tlumočníka, a to i pro překlad ŠVP či školního řádu. V případě zájmu poskytují rodičům podporu při jednání s úřady apod.
 • Úspěšnost předškolního vzdělávání dětí se SVP spočívá nejen ve volbě vhodných vzdělávacích metod a prostředků, ale i ve vytvoření potřebných podmínek, specifických oproti potřebám běžné populace (věcné, životospráva, psychosociální klima). Na vzdělávání dětí se SVP se tak podílejí všichni zaměstnanci školy.
 • Vzdělávání dětí se SVP podle individuálního plánu zajistí ředitelka, která vykonala zkoušku z logopedie v rámci vysokoškolského studia - pedagogika předškolního věku.
 • Vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem bude probíhat dle ŠVP s podporou individuálních podpůrných plánů.
 • Počet zapsaných dětí ve třídě, ve které jsou vzdělávány děti s přiznaným podpůrným opatřením, je v souladu s právními předpisy.
 • Včas požádáme o přiznání asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.
 • Spolupracujeme se školským poradenským zařízením. Projednáváme s odborníky problematiku vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením i dětí nadaných. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis. Na vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením i dětí nadaných se podílejí všichni zaměstnanci školy.
 • 11. Podmínky vzdělávání dětí nadaných
 • V tuto chvíli nemáme mimořádně nadané dítě. V případě zjištění změny skutečnosti, budou třídní vzdělávací plány zohledňovat rozvoj mimořádných schopností dětí. Rozvoj a podporu mimořádných schopností zajistíme a zorganizujeme tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost vzdělávací nabídky.
 • Záměrem organizování zájmových aktivit by bylo rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem, a to bezúplatně pedagogickými pracovnicemi MŠ.

 

 • 12. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
 • Děti mladší tří let jsou vzdělávány podle společného ŠVP. Postupně naplňujeme požadavky stanovené MŠMT pro vzdělávání dětí v tomto věku (Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let, č. j. MŠMT – 27987/2016-1). Učitelky upravují vzdělávací nabídku s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých dětí. S rodiči konzultují vhodnost postupů, kterými uspokojují základní fyziologické potřeby v mateřské škole. Náležitá pozornost je věnována uzpůsobení věcných podmínek vzdělávání, včetně vybavenosti hračkami a velikosti sedacího nábytku.

V případě potřeby mateřská škola posílí personální zajištění přijetím chůvy.

5. Organizace vzdělávání

Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 do 16:30 hodin.

Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let (v případě OŠD do 7 let), ve věkově smíšené třídě.

Učitelky zpracovávají třídní vzdělávací program podle konkrétních podmínek a specifik v návaznosti na ŠVP (věkové složení, zájmy dětí, sociální složení, předchozí znalosti dětí apod.). Při plánování vzdělávacích obsahů třídního vzdělávacího programu je brán zřetel na diferencování náročnosti kladených požadavků s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivců, zejména v třetím ročníku, případně se speciálně vzdělávacími potřebami (dále SVP) či u dětí mladších tří let. Integrované bloky v ŠVP s nabídkou činností představují povinné učivo, které učitelky konkretizují podle možností a potřeb dětí ve třídě. Pořadí realizovaných podtémat není pro učitelky závazné.

Organizace vzdělávání vyvažuje poměr spontánních a řízených aktivit, volba forem vzdělávání zohledňuje aktuální situaci ve třídě i potřeby dětí (individuální péče, skupinová frontálně vedená práce). Denně realizujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity se záměrem stimulovat tělesnou zdatnost každého jedince.

Služby učitelek se denně překrývají v rozsahu dvě a půl hodiny. Přímá práce u dětí tak probíhá souběžně v těchto činnostech: didakticky cílené činnosti a aktivity, příprava na pobyt venku, realizace činností při pobytu venku, příprava na stolování. V případě realizace organizačně náročnějších vzdělávacích činností v souladu s ŠVP (výlety, exkurze apod.) ředitelka mateřské školy rozvržení souběžného působení učitelek upraví.

 

Z důvodu rozkládání matrací na odpolední odpočinek není vždy možné ponechat herní prvky v herně. Učitelky upravují materiální podmínky vzdělávání (příprava pomůcek, hraček, podnětů) ve třídách operativně, vzhledem k cílům aktuálně realizovaného integrovaného bloku.

Přijímání dětí do mateřské školy

Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií.

Ředitelka zveřejní přesný termín zápisu do mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (květen) na webových stránkách školy i zřizovatele a na vývěsních tabulích v obcích Bukovno, Líny a MŠ.

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6. ti let v období od 1. září kalendářního roku, v němž probíhá zápis, do 31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Kritéria přijímání mladších dětí stanovuje interní směrnice, dostupná ve vestibulu školy a na webových stránkách MŠ.

6.   Charakteristika vzdělávacího programu

 • Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho zdravý tělesný a duševní rozvoj, jeho zdraví, spokojenost a pohodu. Napomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat ho k dalšímu poznávání a učení, učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat jim normy a hodnoty pro společné soužití. Děti si pěstují přirozený smysl pro základy chování ve společnosti.
 • Název ŠVP PV Zkoumáme, objevujeme a poznáváme svět kolem nás“ odpovídá filosofií vzdělávání v Mateřské škole Bukovno-Líny, příspěvková organizace. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Naším úkolem je postupovat cílevědomě s promyšleným vedením, ale zároveň stavíme proces vzdělávání na vnitřní motivaci dítěte. Je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává. Vytváříme pozitivní a bezpečné sociální prostředí, které inspiruje a přispívá ke spokojenosti dětí. Pro děti připravujeme aktivity s poznáváním kladných i záporných situací, kde mají možnost se setkat s odlišným pojetím vztahu k našemu okolí a tudíž i přírodě a životnímu prostředí. Témata jsou propojena a napomáhají rozvoji v různých oblastech, podporují interakci a komunikaci mezi zúčastněnými dětmi i dospělými.
 • Podporujeme vytváření partnerských kontaktů mezi dětmi a osvojování různorodých sociálních rolí. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu jsou tím nejcennějším, co dítěti můžeme umožňovat získat.
 • Dlouhodobé vzdělávací cíle = záměry:
 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

6.1.  Formy a metody práce

 • Formy a metody vzdělávání volíme s ohledem na potřeby jednotlivých dětí.
 • Naplňování cílů ŠVP PV probíhá především v reálném prostředí, využíváno je situační učení, příležitostné, nečekané situace a události při pobytu venku i v MŠ k podpoře poznávání a prohlubování znalostí dítěte. Děti motivujeme k objevování a přemýšlení. Povzbuzujeme je k řešení problémů, experimentování. Volíme aktivity řízené i spontánní a dbáme na jejich vyváženost.

Každému poskytujeme ve vzdělávání potřebnou podporu. K realizaci našich cílů využíváme především metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Prožitkové učení představuje spontánní učení na základě zkušenosti a prožitku, což je pro dítě předškolního věku přirozené a jemu vlastní. Uplatňujeme promyšlenou motivaci ve snaze zvýšit aktivitu dětí i jejich zájem o nabídku činností. Ve vzdělávání se opíráme o přímé zážitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Učení, které stručně charakterizujeme jako spontánní učení prožitkem, probíhá zdravě, je-li dodrženo vše, co je pro ně typické: spontaneita- vlastní aktivita k činnosti; objevnost- pronikání do reality, radost z poznávání; komunikativnost- verbální i neverbální poznávání; prostor pro aktivitu a tvořivost; konkrétní činnosti- manipulace, experimentování a hra; celostnost- umožnění účasti všech smyslů a obou mozkových hemisfér; bezpečné a vstřícné prostředí sociální i věcné.

 • Vzdělávací nabídka poskytuje dostatek příležitostí ke hře, a to spontánní i didakticky cílené.
 • Vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky, případně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu s doporučením školského poradenského zařízení a se zpracovanými individuálními plány.
 • Diferencujeme náročnost kladených požadavků s ohledem na možnosti a potřeby každého jedince, a to mladších tří let i dětí v posledním ročníku mateřské školy. Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřebyrozvíjet se a učit se jiným tempem. Respektujeme vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Každému z dětí umožňujeme získávat individuální kompetence dle jejich možností a schopností. Vycházíme z myšlenky: „Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet aučit se všemu potřebnému, musí se cítit spokojené“. To jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je pro nás velmi důležité.

Dítě v předškolním věku získává zkušenosti především tím, že něco dělá a zároveň to prožívá. Vzdělávací obsah doplňují různé akce pořádané u příležitosti oslav svátků, významných dnů a dále výlety či exkurze.  

Svým jednáním a chováním zaměstnanci poskytují dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. Jedná se o spontánní sociální učení.

 

Při naplňování cílů ŠVP PV využíváme silné stránky dítěte:

 1. Orientační a anticipační cíl – čeho má být dosaženo, zamyšlení nad tématem, zjišťování názorů a co už víme
 2. Motivační – stimuluje k aktivitě, přijímání nových informací, nabídka činností, materiálů, povídání, diskuse, pohybové aktivity, výtvarné a tvořivé činnosti
 3. Realizační – samotná činnost
 4. Regulační – reflexe, hodnocení, čemu rozumím - nerozumím, sebereflexe-co se mi podařilo i nepodařilo, co mě nejvíce bavilo.

 

 • Logopedická péče
 • Učitelky zajišťují prevenci nesprávné výslovnosti dětí v rozsahu svých profesních kompetencí. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Např.: podpora správné artikulace, slovní zásoba, pamětná představivost a hlasový projev, to je jen část potřebných dovedností, které mohou podpořit s cílem rozvoje individuálních obtíží dětí.
 • Pedagogická diagnostika- hodnocení pokroků jednotlivých dětí
 • Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu, apod. upozorní na problém v některé oblasti vývoje dítěte, učitelky taktním způsobem informují rodiče a nabídnou pomoc, příp. odkážou na možnosti řešení. Pedagogické pracovnice stanovují písemné závěry pro další rozvoj každého jedince na základě sledování a hodnocení jeho vzdělávacích pokroků. V případě zájmu se může rodič s písemnými záznamy o průběhu a závěrech pedagogické diagnostiky individuálně seznámit na konzultační schůzce (dle ročníků).

Grafomotorika

 • Podporujeme rozvoj motorických schopností dětí, které jsou nedílnou součástí vytváření základů pro budování uvolnění paží a následný grafický záznam. Nabídka činností a aktivit podporující správné držení kreslících a psacích prostředků je rozvíjena od nejjednodušších k náročnějším, vzhledem k schopnostem jednotlivých dětí. Systematické vedení v posloupnosti se poté odráží v připravenosti dětí na vstup do ZŠ a jejich úspěch.
 1. Vzdělávací obsah
 • Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do pěti integrovaných bloků, které stanovují vzdělávací cíle. Integrovaný blok zahrnuje základní a závaznou nabídku činností v obecné rovině. Realizací nabídky činností je zajištěn integrovaný přístup ke vzdělávání. Tyto stanovené činnosti je nutné konkretizovat a případně doplňovat v třídním vzdělávacím programu tak, aby odpovídaly potřebám, možnostem, zájmu dětí, celkové aktuální situaci i zvolenému tématu.
 • Témata k dosažení stanovených cílů integrovaného bloku lze libovolně volit či kombinovat. Jejich realizace poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí jim tím hlubší prožitky. Získávají komplexnější poznatky a lépe tyto poznatky dokážou využít Smysl, vidíme v tom, že jsou děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají. Mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Využíváme místo kde jsme, okolní přírodu a také místní tradice a zvyky. Dané bloky plánujeme tak, aby se vztahovaly k určitým tématům a byly dětem blízké a srozumitelné. Vycházejí ze života dítěte a zasahují jeho celou osobnost. Slouží k rozvoji komunikace a vyjadřovacích schopností. Dětem je umožněno být aktivní, uplatňovat svůj názor a nápady. Učitelky pružně reagují na aktuální situace a zájem dětí. Na základě toho mohou přizpůsobit délku, obsah i název integrovaného bloku při tvorbě třídního vzdělávacího programu.
 • Vzdělávací obsah budeme doplňovat realizací projektů a doplňkových programů. Doplňkové projekty směřují především na oblast environmentální výchovy a na uplatňování regionálních prvků.
 • Náš program je zaměřen na harmonické působení a rozvíjení celé osobnosti dítěte. Přitom vycházíme z jeho přirozené touhy po poznání a uplatnění v kolektivu.
 • Vzdělávací obsah ŠVP bude průběžně inovován či doplňován tak, aby odpovídal novým trendům ve vzdělávání, ale především potřebám a zájmům dětí. Vzdělávací obsah stanovený v integrovaných blocích nezahrnuje činnosti, realizované denně (zdravotně preventivní cviky).
 • Vzdělávání dětí je v období letních prázdnin zaměřeno na opakování a prohlubování poznatků dětí získaných v rámci naplňování povinných integrovaných bloků, včetně doplňujících programů. Organizace vzdělávání probíhá převážně v prostorách školní zahrady.
 • Tento Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání je zároveň třídním vzdělávacím programem.

 

7.1.  Integrované bloky

Integrovaný blok „KOLIK MÍSTA JE V MÉM SRDCI“               

Charakteristika:

 • Záměrem integrovaného bloku je posílit vzájemné vztahy mezi dětmi i dospělými a podpořit začlenění do nově se vytvářejícího kolektiv Postupným vzájemným poznáváním se všichni podílejí na společném hledání a vytváření pravidel vzájemného soužití, života třídy a školy. Pochopí, že každý má kromě práv a povinností i své potřeby a je třeba je respektovat a tolerovat. Při osvojování pravidel společenského chování si děti uvědomí, že slušnost, vstřícnost a respekt vytváří prostředí porozumění a pohody. Děti se seznámí s vnitřním prostředním školy i jejím nejbližším okolím. Jsou poučeny o bezpečném chování ve třídě i na ulici.
 • Prostřednictvím vzdělávací nabídky děti poznávají a uvědomují si své Naučí se přijímat a dokončovat úkoly, zažívat radost z toho, co už umí a dovedou. Smyslem témat je umožnit dětem uvědomovat si a prožívat svou identitu a osobní role, se kterými se setkávají. Prohloubí si emoční vyzrálost při vytváření sociální inteligence. Naučí se zvládat situace, které vyplývají z jejich osobních rolí- člen rodiny, třídy, školy, občan obce, občan státu.
 • Uvědomí si své možnosti a limity, vyrovnají se s nimi a přizpůsobí jim své chování. Pochopí, že prožitky a projevy každého jsou jedinečné a spoluvytvářejí postoje vůči sobě, k druhým a světu kolem sebe. Svou identitu budou nejen poznávat a přijímat, ale budou se učit, že je možné náhled na sebe změnit. Naučí se zhodnocovat své pokroky nejen v oblasti rozumové, ale i v oblasti sebepojetí a sebeúctě.
 • Naučí se pracovat ve dvojicích, spolupracovat ve skupině, vzájemně si pomáhat a také nabízet pomoc tam, kde je jí třeba a kde je žádána.

 

Nabídka možných, volitelných témat:

 

 • „Přicházím do školky“

…zvykám si, co kam patří, co se kde dělá, co se pro mne změnilo     

 • „ Jak se cítím, jak se chovám“

… jak mi je, když…rozumím si, vím si rady, snažím se ovládat

 • „Můj domov“

…moje bydliště, obec, stát… Jaké je to u nás doma…vesnice nebo město…

 • „Učím se být kamarád“

…tvoříme si pravidla života, snažíme se o všem domlouvat, učíme se navzájem si

  naslouchat, společenská pravidla  

 

Vzdělávací záměry (co učitelka u dětí podporuje):

 • seznamujeme děti s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a dalšími zaměstnanci
 • seznamujeme děti s režimem dne, se svou osobní značkou, s místem, kam si odkládat své věci
 • společně vytváříme pravidla vzájemného soužití, navazování přátelství, podporujeme osvojování společenského chování a jednání, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • posilujeme schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • rozvíjíme samostatnost při sebeobsluze
 • seznamujeme se s prostředím, kde dítě žije
 • posilujeme přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • podporujeme poznání sebe sama, rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedůvěra, osobní spokojenost)
 • podporujeme relativní citovou samostatnost
 • zaměřujeme se na zprostředkování elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • podporujeme rozvoj řečových a jazykových dovedností
 • rozvíjíme interaktivní a komunikativní dovednosti (verbální i neverbální)
 • podporujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalení dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.) ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • zaměřujeme se na osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • seznamujeme děti s možným nebezpečím, které hrozí při nedodržování základních pravidel
 • podporujeme samostatnost dětí a jejich radost ze zvládnutého
 • vytváříme elementární zkušenosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • zprostředkováváme poznatky potřebné pro vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • posilujeme schopnost žít ve společenství ostatních
 • zprostředkováváme osvojování si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • vytváříme prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • podporujeme rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilujeme schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • zaměřujeme se na osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

 

Vzdělávací nabídka „učivo“ (co učitelka dítěti nabízí pro dosažení stanovených vzdělávacích záměrů) :

 • činnosti vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy, prohlídka prostor školy
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
 • komunitní kruhy
 • řízené rozhovory na téma prožitky (prázdniny, můj domov,..)
 • výtvarné vyjádření prožitků (kresba, malba)
 • pohybové hry vyžadující používání jmen
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 • cvičení pro radost, přirozená cvičení s motivací, případně s využitím maňásků
 • zařazování sociálních her, společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, MŠ)
 • výtvarné ztvárnění – kamarád, rodina; Místo, kde jsem doma
 • plnění jednoduchých úkolů s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být jedinec úspěšný
 • společné vytváření piktogramů (ze situace vytvořit pravidlo – označit zákaz)
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • cvičení pro projevování citů, sebekontrolu a sebeovládání
 • didakticky cílené hry se značkami dětí, s dopravními značkami
 • společenské hry podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (přátelství)
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • vycházky k místu bydlišť dětí, po obci
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v obci, rozhovory o výsledku pozorování
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky,
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • rytmizace a recitace básní, zpěv písní, hudebně pohybové hry
 • sociální a interaktivní hry
 • hry s výtvarným materiálem (fantazie)
 • společenské akce umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích).
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • pěstitelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 • pozorování, experimenty, pokusy v přírodě
 • didakticky cílené činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • četba pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, práce s textem, vyvození poučení
 • didaktické hry přibližující planetu Zemi, vesmír
 • smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • didaktické hry zaměřené na řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • didaktické hry zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s režimem dne, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • didaktické hry zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině)
 • pohybové hry s pravidly vyžadující vzájemnou důvěru
 • překážkové dráhy ve třídě i s podporou kamaráda
 • hledání řešení modelových a problémových situací
 • činnosti vyžadující neverbální komunikaci
 • lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • aktivity, vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • smyslové hra, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • spontánní hra
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

 

Co očekáváme, že děti na úrovni odpovídající vlastním individuálním možnostem zpravidla dokážou:

 • zvládnou sebeobsluhu i základní osobní hygienu, uplatní základní kulturní hygienické návyky, osvojí si návyky kulturního stolování, postarají se o sebe a své osobní věci, obléknou se, svléknou, obují
 • zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, udrží pořádek, zvládnou jednoduché úklidové práce
 • domluví se slovy i gesty
 • odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, budou aktivní i bez jejich opory
 • uvědomí si samostatnost, zaujmou vlastní názory a postoje a vyjádří je
 • naváží kontakt s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonají stud, naváží s ním komunikaci, budou ho respektovat
 • přirozeně a bez zábran naváží komunikaci s druhým dítětem, naváží první dětská přátelství
 • začnou dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla soužití a chování v mateřské škole, včetně herních pravidel
 • začnou vnímat, co si druhý přeje a potřebuje
 • uplatní návyky v základních formách společenského chování
 • začlení se úspěšně do třídy a mezi vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptují se na život ve škole
 • umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku
 • zorientují se v prostředí mateřské školy a v jejím blízkém okolí
 • seznámí se, se základními pravidly bezpečného chování v dopravě
 • vyjádří své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými,

   hudebními, dramatickými apod.)

 • rozšíří si slovní zásobu
 • vyvinou volní úsilí, překonají překážky
 • dokážou se prosadit ve skupině, ale i podřídit zájmu většiny
 • domluví se navzájem při společných činnostech
  • prokážou osvojené základy funkčních gramotností v praktických situacích
  • pochopí základní vztahy a vazby ve společenském prostředí
  • nalézají nová řešení nebo alternativní k běžným v rámci situačního učení
  • povedou rozhovory mezi sebou i s učitelkou
  • rozšíří si znalosti o světě kolem sebe
  • chce poznávat své okolí a svět
  • dozví se o existenci jiných národů, jejich zvyklostech
  • zapojí se do péče o zahradu
  • uplatní pravidla společenského chování, zaujmou vlastní názor
 • snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí
 • komunikují, dokážou se dohodnout i v případě problémové situace
 • jsou ochotny vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
 • chápou, že svým chováním a skutky nemají omezovat druhého
  • povedou jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlejí
  • poznají významná místa v obci, ve městě (budovy)
 • osvojí si věku přiměřené pohybové praktické dovedností
 • budou chápat potřebu ochrany soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými
 • dovedou požádat o pomoc, když jsou v nouzi
 • vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej podle pokynu
 • ovládají koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku (zacházení s předměty, drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházení s grafickým a výtvarným materiálem, zacházení a jednoduchými hud. nástroji apod.)
 • správně vyslovují, ovládají dech, tempo i intonaci řeči
 • umí vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • popíší situaci (skutečnou, dle obrázku)
 • porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • uplatní své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhájit svůj postoj nebo názor, respekt k jinému postoji či názoru), přijmou kompromis, řeší konflikt dohodou
 • dětským způsobem projeví, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat své afektivní chování (odložení splnění svých osobních přání, zklidnění, tlumení vzteku, zlosti, agresivity apod.)
 • uvědomují si své možnosti i limity (silné i slabé stránky)
 • umí uplatnit návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (požádat, rozloučit se, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o slovo,…atd.)
 • vyjádří svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, phybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma v mateřské škole
 • adaptují se na život ve škole, aktivně zvládají požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody
 • orientují se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově MŠ, v blízkém okolí)
 • umí se bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

 

Klíčové kompetence:

 • klade si otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat slabé stránky
 • spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 

Integrovaný blok „KDO JSEM A KDE ŽIJI“

 

Charakteristika:

Záměrem integrovaného bloku je vést děti k tomu, aby se učily zvládat vše, co jim život přináší (v rámci svých možností), aby se uměly vyrovnat s každodenními událostmi a změnami.

Budeme si povídat o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. Děti porozumí tomu, že lidé se liší nejen podle vnějších znaků, ale že mají i různé city, emoce a odlišně je dávají najevo. Zvládnou porozumět svým pocitům a emocím a budou se učit je popsat. Budou se snažit vnímat, pochopit a porozumět pocitům a emocím druhých.

Pochopí strukturu rodiny a to nejen základní, ale i širší. Na základě prožitkového učení se seznámí s různými profesemi lidské práce, se kterými se setkávají u rodičů a ve svém okolí. Uvedeme děti do tajemného světa techniky a vesmíru.

Seznámí se, se zásadami správné komunikace. Naučí se sdělit či popsat vše, co se kolem nich děje. Budou se vzájemně domlouvat mezi sebou, s dospělými, učit se aktivně naslouchat a řešit nejen běžné denní životní situace, ale i situace, které nastanou jako problémové.

Čas oslav budou děti prožívat a chápat jako čas společných radostí. Ať už se jedná o oslavy jednotlivců, svátku dětí nebo svátky k jednotlivým ročním obdobím.

Naučí se zformulovat a vyhodnocovat svá přání, připravenost a očekávání do budoucna- nová role školáka ZŠ. Společnou hrou na školu a návštěvou základní školy budeme u dětí usilovat o rozvoj samostatnosti, důvěry ve vlastní schopnosti a posilování motivace pro přechod do základní školy. Rozloučení s předškoláky a se školním rokem bude spojeno s aktivitami, ve kterých by měla převažovat radost a zábava.

Nabídka možných, volitelných témat:

 • „Naše oslavy“ = prožíváme radost nejraději spolu

…podzimní hrátky, advent, jarní ples, karneval, Masopust, slet čarodějů, svátek    

     maminek a tatínků (rodiny), svátek dětí                                

 • „ Každý něco umí“ = řemesla a povolání

… co dělají mí nejbližší (v rodině), čím pomáhám já, čím chci být, až budu 

     velký(á),  hrajeme si na …., moje rodina                                                     

 • „Jsme lidé a žijeme na Zemi“ = naše planeta a vesmír

…každý z nás je trochu jiný (etnika, rasy), jak jsme na Zem přišli, historický

     vývoj

 • „Půjdu k zápisu“

…rád(a) se učím, znám své síly a svou práci zvládám dokončit          

 • „Já se loučím, odcházím do školy“

….rozumím změně, která přichází, těším se na roli školáka a vím, že přicházejí

      nové povinnosti                                                                                                                 

Vzdělávací záměry (co učitelka u dětí podporuje):

 • posilujeme kultivovaný projev, řečové a jazykové dovednosti hrou na školu, návštěvou základní školy
 • procvičujeme poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, podporujeme zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • podporujeme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, zájem o učení
 • motivujeme děti k aktivnímu zapojení se do společných činností
 • podporujeme touhu dětí samostatně tvořit, snahy udělat druhému radost
 • seznamujeme s tradicemi, a vytváříme příležitosti k jejich prožití
 • posilujeme mezilidské vztahy a přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), být nápomocen při projevech citů a jejich prožití
 • vytváříme základy poznatků, které předcházejí čtení a matematické gramotnosti
 • zdokonalujeme a kultivujeme mravní a estetické cítění, fantazii a představivost
 • zaměřujeme se na řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • podporujeme tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření)
 • vytváříme základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dětí
 • přibližujeme elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • vytváříme základy pro práci s informacemi
 • rozvíjíme schopnost sebeovládání
 • vytváříme povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, planetou Země
 • prohlubujeme znalosti dětí o existenci jiných zemí a kultur a národností
 • rozvíjíme poznatky o světě zvířat
 • zprostředkováváme uvědomit si nebezpečí, které hrozí při pobytu v přírodě, v místech, která neznáme
 • podporujeme samostatnost dětí a jejich radost ze zvládnutého
 • vytváříme elementární zkušenosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozšiřujeme povědomí o obci/městě/státu, ve kterém děti žijí
 • zprostředkováváme poznatky potřebné pro vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, ve skupině dětí apod.)
 • rozvíjíme kooperativní učení
 • vytváříme povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • tváříme základy zdravých životních návyků a postojů zdravého životního stylu
 • napomáháme osvojování si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí ak ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • podporujeme tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření
 • posilujeme schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně prožívat
 • rozvíjíme komunikativní dovednosti- verbální i neverbální a kultivovaný projev

 

Vzdělávací nabídka „učivo“ (co učitelka dítěti nabízí pro dosažení stanovených vzdělávacích záměrů):

 • didakticky cílené hry směřující k rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti.
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • pozorování, experimenty
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, hádanky, vokální činnost
 • didakticky cílené činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • četba pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, práce s textem, vyvození poučení
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • didaktické hry přibližující planetu Zemi, vesmír
 • pozorování změn v průběhu roku- v obci, ve městě
 • smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • didaktické hry zaměřené na řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • didaktické hry zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s režimem dne, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • přípravy a realizace společných oslav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • didaktické hry zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině)
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • hry seznamující děti s různými druhy povolání, zaměstnání, řemesel („Kdo-co-čím“)
 • řízený rozhovor- technika (stroje, roboti, počítač,…)
 • pracovní činnosti + výtvarné činnosti s námětem techniky, skupinová práce – vytvoření stroje (přístroje, pomůcky)
 • výtvarné ztvárnění dojmů z výletu
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v obci (ve městě), rozhovory o výsledku pozorování
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující příjemnou a pohodovou atmosféru
 • sociální a interaktivní hry
 • hry s výtvarným materiálem (fantazie)
 • společenské akce umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích)
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových či divadelních pohádek
 • přivítání „Nebeské návštěvy“
 • výroba dárků a obdarování
 • výzdoba třídy k různým příležitostem
 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy důležitých institucí, budov atd.)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktické používání
 • hudebně pohybové hry a činnosti
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • komentování zážitků, vyřizování vzkazů a zpráv
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije- rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy apod.)
 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování- čím se lidé od sebe liší, a v čem jsou si podobní
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazné a pojmové)
 • spontánní hry, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • námětové hry a činnosti
 • činnosti zaměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a dospělých (zaměstnání, práce, řemesla, pomůcky, nástroje, manipulace, úkony)
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profese) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci

 

Co očekáváme, že děti na úrovni odpovídajícím vlastním individuálním možnostem zpravidla dokážou:

 • mají zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovedou se ptát
 • uvědomují si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věk, jazyk, kultura, etnikum, rasa, náboženství, sociální zázemí, životní úroveň
 • jsou zvídavé, mají touhu poznávat
 • rozvíjejí své poznávací funkce a dovednosti
 • dovedou označit své potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své

chování

 • dovedou vyvinout úsilí, pokud chápou smysl své činnosti, vytrvají u ní, dokončují ji
 • poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech

(temperamentu), sklonech a schopnostech

 • chápou, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovedou je rozpoznávat a pojmenovat
 • dovedou sdělovat události a příhody, které se jim staly
 • mají vytvořené základní návyky společenského chování
 • dovedou se vyjádřit a domluvit s dětmi (navazování dětských přátelství) a domluví se s dospělými
 • umí se domluvit slovy i gesty, improvizovat
 • jsou schopny elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí
 • chovají se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba
 • uvědomují si, že svým chováním mohou spoluvytvářet prostředí pohody
 • chtějí poznávat své okolí a svět
 • prožívají vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími
 • uvědomují si, že mají nějaká práva a povinnosti
 • u druhých respektují a tolerují potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování
  • budou sledovat četbu pohádkových příběhů, reprodukovat děj
  • potěší se z hezkých zážitků
  • vyjádří své pocity
  • budou vnímat umělecké a kulturní podněty
  • zvládnou práci s jednoduchým náčiním
  • zformulují otázky a najdou na ně odpovědi, aktivně budou sledovat, co se kolem nich děje; chtějí porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznají, že se mohou mnohému naučit, budou se radovat z toho, co samy dokážou a zvládnou
  • pochopí, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomí si, že svou aktivitou a iniciativou mohou situaci ovlivnit
  • vyjádří a sdělí své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • napodobí modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nacházejí ve svém okolí
  • projeví zájem o druhé
  • rozšíří si poznatky o přírodě
  • prohloubí si vztah ke knihám, rozliší dobro a zlo ve čteném textu
  • prožijí radostně společné akce, na jejichž přípravě se budou aktivně podílet
  • utvoří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
  • vyřeší samostatně problém, úkoly a situace, uplatní kreativní myšlení, předkládají „nápady“
  • vyvinou volní úsilí při tvorbě dárku
  • rozšíří si povědomí o významu životního prostředí pro člověka
  • zvládnou práci s jednoduchým náčiním a výtvarnou techniku (modelování, voskové pastely)
  • budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a užívat při tom jednoduché pojmy, znaky a symboly
  • prokážou elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, poznají svět, který dítě obklopuje, seznámí se s jeho rozmanitostí a proměnami; začnou se orientovat v řádu a dění v prostředí, ve kterém žijí
  • zformulují otázky a najdou na ně odpovědi, aktivně si začnou všímat, co se kolem nich děje; porozumí věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznají, že se mohou mnohému naučit, projeví radost z toho, co samy dokážou a zvládnou
  • budou všímavé k dění i problémům v bezprostředním okolí
  • rozliší řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokážou mezi nimi volit
  • zformulují vhodně věty, samostatně vyjádří své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, porozumí slyšenému, slovně budou reagovat a povedou smysluplný dialog
  • vyjádří se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládnou základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívají píseň, sledují a rozliší rytmus, umí zacházet s dětskými hud. nástroji)
  • rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji použijí
  • dětským způsobem projeví citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznají nevhodné chování; uvědomí si nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  • osvojí si elementární poznatky o profesích dospělých
  • uplatní vlastní fantazií
  • vyvinou volní úsilí, překonají překážky
  • dokážou se prosadit ve skupině, ale i podřídit zájmu většiny
  • domluví se navzájem při společných činnostech, spolupracují s ostatními
  • uplatní pravidla bezpečného chování
  • prokážou osvojené základy funkčních gramotností v praktických situacích
  • pochopí základní vztahy a vazby ve společenském prostředí
  • povedou rozhovory mezi sebou i s učitelkou
  • dozví se o existenci jiných národů, jejich zvyklostech
  • uplatní pravidla společenského chování, zaujmou vlastní názor
  • povedou jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlejí
  • utvoří jednoduchý rým
  • sluchově rozliší začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
  • poznají některá písmena číslice, popř. slova
  • poznají napsané své jméno
  • chápou základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívají (v porovnávání, uspořádání, třídění dle určeného pravidla, orientace v počtu do šesti, poznání pojmů množství i umístění apod.)
  • chápou, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat (v rodině, ve třídě, v herní skupině)
  • dodržují pravidla her a jiných činností, jednají spravedlivě, umí hrát férově
  • mají povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností
  • uvědomují si svou samostatnost, zaujmou svůj názor, postoje a vyjadřují je
  • záměrně se soustředí na činnost a udržet pozornost
  • chápou, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný- osobní odlišnosti jsou přirozené
  • poznají a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
  • zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (pořádek, práce na zahradě, postarat se o hračky a své věci)
  • koordinují lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou
  • vyjádří samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění ve vhodně zformulovaných větách
  • dokážou přijmout ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učí se hodnotit své pokroky
  • učí se zpaměti krátké texty

 

Klíčové kompetence:

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chování se na něm podílí a že je může ovlivnit
 • zajímá se o druhé i o to, co se děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách
 • řeší problémy na základě bezprostředních zkušeností, hledá možnosti a varianty řešení
 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky že je možno se jim učit
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i v učení; k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 

Integrovaný blok „CHOVÁM SE SPRÁVNĚ A ZODPOVĚDNĚ“

 

Charakteristika:

Záměrem integrovaného bloku je předcházet nežádoucím projevům chování a jednání. Uvědomování si pojmu sebeúcta, která je jádrem naší osobnosti.

Děti se naučí naslouchat si, chovat se k sobě s respektem a přátelsky. Budou se učit řešit problémy v klidu, nacházet různá řešení. Budou získávat schopnost řídit své chování a jednání.

Budou získávat a rozvíjet si kooperativní dovednosti, naučí se nabízet pomoc, umět se omluvit, přemýšlet o chování svém i druhých.

Děti se budou učit odhadovat rizika ohrožující jejich bezpečnost, zvažovat a řešit situace, které ohrožují jejich bezpečí a zdraví. Osvojí si pravidla chování chodců v dopravních situacích. Nenásilnou formou povedeme děti k bezpečnému chování na ulici a k pochopení, že všichni musí dodržovat daná pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

Budou získávat představu o škodlivosti a ohrožení zdraví těch, kteří užívají návykové látky.

Při splnění záměru podtématu děti pochopí, že každá lidská aktivita přináší důsledky a poznání, v kladném i záporném smyslu.

Záměrem je poskytnout dětem příležitost k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem. Vést je k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a vzorcům chování jednotlivců, skupin a společnosti jako celku. Společně oslavíme Den Země.

Při využívání dramatických činností a literatury budou děti vedeny k emočnímu využití a k upevnění představ o správném a špatném jednání člověka při posuzování dobra a zla v pohádkách a příbězích i s následným poučením z příběhů. Budeme u dětí rozvíjet fantazií a představivost, upevňovat morální hodnoty a vztahy.

V aktivní spolupráci školy a rodiny si děti uvědomí, co znamená rozumné využívání médií a audiovizuální techniky ve vztahu k vlastnímu rozvoji a zdraví.

 

Nabídka možných, volitelných témat:

 

 • Život v bezpečí“

…rizika chování a bezpečnost: ve školce, v dopravě, na ulici, mezi dětmi

…vím, co mi škodí a co pomáhá                                                              

 • „Staráme se o svět kolem nás“ = nejen životní prostředí

… Den Země, pečujeme o prostředí školky, o živočichy, rostliny, vodu

... třídíme odpad, sbíráme suroviny k recyklaci                                                

 • „Dobro a zlo v pohádkách“

… i z fantazie se dá poučit, představy                                                             

 • „Týden bez televize“

… vím, co je pro mne zdravé a umím si svůj čas naplnit aktivně         

Vzdělávací záměry (co učitelka u dětí podporuje):

 • upevňujeme časové představy a pojmy
 • stimulujeme komunikativní dovednosti (verbální i neverbální)
 • posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování apod.)
 • stimulujeme řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • posilujeme kultivovaný projev, zdokonalit řečové a jazykové dovednosti hrou na vypravěče, moderátora
 • vytváříme pozitivní vztah ke knihám
 • procvičujeme poznatky a dovednosti
 • zaměřujeme se na verbální i neverbální vyjadřování (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilujeme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit zájem o učení
 • vytváříme základy pro práci s informacemi
 • rozvíjíme schopnost sebeovládání
 • rozšiřujeme elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • uvádíme příklady, kdy změny způsobené lidskou činností chrání prostředí a zkvalitňují, kdy však poškozují a ničí.
 • společně získáváme nové poznatky o přírodě
 • posilujeme uvědomování si nebezpečí, se kterým se děti mohou setkat, poskytujeme informace, kam se obrátit o pomoc v případě potřeby
 • rozvíjíme schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytváření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s neživou přírodou, lidmi,

    společností, planetou Zemí

 • vytváříme elementární poznání o tom, že změny způsobené lidskou činností mohou

     přírodu chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozšiřujeme elementární povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • osvojujeme si některé poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, podporujeme zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 • rozvíjíme fyzické i psychické zdatnosti
 • posilujeme osvojování poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvíjíme řečové schopnosti a receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování) jazykové dovednosti
 • seznamujeme s ochranou osobního bezpečí ve vztahu s druhými osobami (dětmi i dospělými)
 • podporujeme rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • zprostředkováváme pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • vytváříme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • rozvíjíme schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 

Vzdělávací nabídka „učivo“ (co učitelka dítěti nabízí pro dosažení stanovených vzdělávacích záměrů):

 • řízené rozhovory na dané téma
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítěte i s dospělým
 • práce s textem a ilustrací
 • vlastní ilustrace oblíbené pohádky
 • dramatizace pohádky
 • výtvarné činnosti
 • cílené pozorování a sledování rozmanitosti a změn v přírodě
 • hudebně pohybové činnosti
 • námětová hra Na ilustrátora
 • seznamování s procesem výroby knihy neb Co se stane, než se k nám kniha dostane?
 • řízená činnost s využitím encyklopedie, práce s informacemi s využitím encyklopedie
 • didaktické hry s využitím písmen, číslic (piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • didakticky cílené hry k procvičení matematické a čtenářské gramotnosti
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • činnosti zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti
 • cvičení organizačních dovedností
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • dětský karneval
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 • pozorování, experimenty, pokusy v přírodě
 • ekologicky motivované herní aktivity- ekohry
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, hádanky, vokální činnost
 • didakticky cílené činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (verše, hudební skladby a písně,,,)
 • návštěva městské knihovny
 • četba a poslech pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, práce s textem, vyvození poučení
 • sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • výtvarné ztvárnění literárního hrdiny
 • využívání encyklopedií a dalších médií
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • didaktické hry zaměřené na řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • didaktické hry zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s režimem dne, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • námětové hry na dopravu
 • situační učení, demonstrace nebezpečných situací, vyvození poučení, jak jim předcházet (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji a přírodními jevy - požár, povodeň a jiné nebezpečné situace)
 • hry seznamující děti s různými druhy povolání, zaměstnání (policista, lékař, hasič)
 • pohybové hry s pravidly
 • tvoření z odpadového materiálu
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • různorodé společenské a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích

 

Co očekáváme, že děti na úrovni odpovídající vlastním individuálním možnostem zpravidla dokážou:

 • rozlišují lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka a přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat
 • chovají se tak, aby v situacích pro děti bezpečných a známých neohrožovaly své zdraví, bezpečí a pohodu ani druhých
 • rozlišují dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví
 • k problémům přistupují aktivně, organizují si své činnosti, nečekají, že problémy bude řešit někdo jiný
 • řeší jednoduché problémy, mají představu o tom, že většinu problémů je možné řešit více způsoby
 • nemají obavu ze změny, přijímají ji jako běžnou součást života
 • v běžných životních situacích předvídají následky a přijímají konkrétní důsledky svých činů, svého chování
 • umí vyjádřit, co se jim líbí, co ne a vysvětlit proč
 • dovedou zvládnout jednoduché zátěže a překážky
 • seznámí se s vlastnostmi živlů, aktivně se zapojí do experimentu
 • seznámí se s pravidly bezpečného chování v dopravě
 • vyřeší problém na základě bezprostřední zkušenosti, budou postupovat cestou pokusu a omylu, vyzkouší, experimentují, spontánně vymyslí nová řešení problémů a situací, najdou různé možnosti a varianty (navrhnou vlastní, originální nápady), využijí při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • využijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkávají (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.)
 • budou se spolupodílet na společných rozhodnutích, přijmou vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodrží dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, začnou se chovat odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).
 • rozšíří si poznatky o přírodě
 • prohloubí si vztah ke knihám, rozliší dobro a zlo ve čteném textu
 • utvoří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • dodržují dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržují herní pravidla
 • rozšíří si povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a užívat při tom jednoduché pojmy, znaky a symboly
 • prokážou elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, poznají svět, který dítě obklopuje, seznámí se s jeho rozmanitostí a proměnami; začnou se orientovat v řádu a dění v prostředí, ve kterém žijí
 • zformulují otázky a najdou na ně odpovědi, aktivně si začnou všímat, co se kolem nich děje; porozumí věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznají, že se mohou mnohému naučit, projeví radost z toho, co samy dokážou a zvládnou
 • budou všímavé k dění i problémům v bezprostředním okolí
 • rozliší řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokážou mezi nimi volit
 • vyjádří své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými hudebními, dramatickými)
 • rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji použijí
 • dětským způsobem projeví citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznají nevhodné chování; uvědomí si nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • uvědomují si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů (zrakové rozlišení tvarů předmětů a jejich specifické znaky, vnímání chutí, vůní, sluchové rozlišení tónů a zvuků)
 • chovají se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci (v případě potřeby požádají o pomoc- pro sebe i pro druhé)
 • utváří si dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co v souladu s nimi a co proti nim
 • pojmenují většinu toho, čím jsou obklopeni
 • sledují a vypráví příběh, pohádku
 • rozlišují některé obrazné obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a rozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení
 • ve známých a opakujících situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládají svoje city a přizpůsobují jim své chování
 • postupují a učí se dle pokynů a instrukcí
 • chápou prostorové pojmy (vlevo/vpravo, dole/nahoře, u, vedle…), elementární časové pojmy (teď, dnes, ráno, jaro, apod.) a orientují se v prostoru i v rovině, částečná orientace i v čase
 • šetrně zachází s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knihami apod.
 • sledují očima zleva doprava
 • vnímají, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý (svět přírody, svět lidí)
 • mají elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.

 

Klíčové kompetence:

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se okolnostem
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, encyklopedie, PC, audiovizuální technika, telefon)
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci umí odmítnout
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, zadanou „práci“ dokončí, dovede postupovat dle instrukcí a je schopno se dobrat k výsledkům
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů
 • řeší problémy, na které stačí; náročnější s oporou a pomocí dospělého

 

Integrovaný blok „CO JE KOLEM NÁS“

 

Charakteristika:

Cílem integrovaného bloku je, aby děti získaly základní poznatky o prostředí, kde žijí a jeho ochraně. Děti budou pozorovat dění kolem sebe, budou poznávat živou a neživou přírodu v blízkosti mateřské školy a okolí obce. Záměrem je, aby si děti uvědomily krásy přírody, učily se vnímat přírodu kolem sebe, barvy a detaily a změny. Seznámí se s možností zpracování a využití některých přírodnin a produktů. Ochutnávkou plodů budeme rozvíjet smyslové vnímání a povíme si také o zdraví a vitamínech. 

Při pozorování svého okolí budou hovořit o změnách, které postřehnou, budou pojmenovávat jevy a věci. V přiměřené formě jim porozumí.

Naučí se klást otázky a dožadovat se odpovědi, pokud nebudou něčemu rozumět.

Budou vnímat a porovnávat změny během čtyř ročních období a budou se seznamovat s jejich základními symboly. Budou vedeny k citlivému vztahu k přírodě a k její ochraně.

Získají základní představy o světě zvířat, rostlin, hmyzu a o životě v různých ekosystémech.

 

Nabídka možných, volitelných témat:

 

 • „Věci kolem mne“

… co žije (rostliny, zvířata) a nežije (předměty

… co roste, co se mění

…o co pečujeme 

 • „Roční období

… podzim, zima, jaro, léto a jejich charakteristické znaky, změny počasí, změny

                        v přírodě

 

Vzdělávací záměry (co učitelka u dětí podporuje):

 • podporujeme citlivé vnímání krásy v přírodě
 • rozvíjíme schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám v přírodě
 • pozorujeme a pojmenováváme přírodní jevy (déšť, mlha, jinovatka, vítr) a hravou formou sledovat, jak stále se měnící počasí ovlivňuje každodenní život člověka
 • zpřesňujeme a kultivujeme smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, s rozvojem paměti a pozornosti
 • seznamujeme děti s významem ovoce a zeleniny pro zdravý vývoj člověka (s vlastnostmi jako vůně, chuť, tvar, velikost)
 • v souvislosti se změnami v přírodě podněcujeme fantazii dětí při tvoření z přírodnin
 • posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem
 • seznamujeme se s pravidly společenského soužití, která společně vytváříme
 • seznamujeme se s místem a prostředím, ve kterém děti žijí s vytvářením pozitivního vztahu k němu
 • vytváříme elementární povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • podporujeme osvojování si věku přiměřených praktických dovedností (sběr přírodnin, hrabání listí..)
 • stimulujeme schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • společně se seznamujeme s lidovými tradicemi, které se váží k ročním obdobím
 • seznamujeme se s životem volně žijících zvířátek (v různých obdobích roku)
 • upevňujeme časové představy a pojmy
 • prohlubujeme znalosti o sněhu, ledu a vodě (účinek mrazu), s nabídkou příležitostí k experimentování
 • stimulujeme řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • posilujeme přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.)
 • rozšiřujeme elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • zaměřujeme se na rozvoj a kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • seznamujeme děti s příklady, kdy změny způsobené lidskou činností chrání prostředí a zkvalitňují, kdy však poškozují a ničí
 • podporujeme komunikativní dovednosti (verbální i neverbální)
 • získáváme nové poznatky o přírodě
 • podporujeme uvědomit si nebezpečí, se kterým se děti mohou setkat, s poskytnutím informace, kam se obrátit o pomoc v případě potřeby
 • vytváříme si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s neživou přírodou, lidmi,

     společností, planetou Zemí

 • posilujeme elementární poznání o tom, že změny způsobené lidskou činností mohou

     přírodu chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • vytváříme základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjíme dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • zaměřujeme se na rozvoj a užívání všech smyslů
 • zprostředkováváme rozvoj společenského a estetického vkusu

 

Vzdělávací nabídka „učiva“ (co učitelka dítěti nabízí pro dosažení stanovených vzdělávacích záměrů):

 • přímé pozorování přírody - zahrádky, pole, louky, les
 • pěstitelské činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 • pozorování, experimenty, pokusy v přírodě
 • pokusy, smyslové hry a činnosti (ochutnávky..)
 • seznámení s písněmi a básněmi- témata počasí, roční období, zvířata
 • sběr plodů, výstava přírodnin
 • zhotovení „razítek“ z přírodnin, tisk na papír/textil
 • prohlížení a „čtení“ knížek s tematikou ročních období a změnami v přírodě (počasí, barvy)
 • vyprávění, pokus o dramatizaci přečteného
 • hudebně pohybové hry s motivací vztahující se k ročním obdobím
 • třídění, přiřazování apod., konkrétní manipulace s přírodninami
 • výtvarné činnosti s využitím přírodnin
 • práce s encyklopedií
 • didaktické hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení zvuků, užívání gest
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • vedení záznamů v kalendáři počasí
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů

     (les, louka, pole…)

 • ekologicky motivované hravé aktivity (eko-hry), činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti
 • připomenutí tradic k jednotlivým ročním obdobím
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, hádanky, vokální činnost
 • didakticky cílené činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, sdílení a aktivní naslouchání druhému apod.)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • didaktické hry zaměřené na řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • didaktické hry zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s režimem dne, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • smyslové a psychomotorické hry
 • společenské hry nejrůznějšího zaměření
 • samostatný projev na určité téma
 • situační učení, demonstrace nebezpečných situací, vyvození poučení, jak jim předcházet (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje a přírodními jevy - požár, povodeň a jiné nebezpečné situace)
 • řízený rozhovor na dané téma
 • pracovní a výtvarné činnosti
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dram. činnosti, výtvarné hry a etudy
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

 

Co očekáváme, že děti na úrovni odpovídající vlastním individuálním možnostem zpravidla dokážou:

 • rozlišují lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka a přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat
 • chovají se vstřícně a jsou ochotny pomoci tam, kde je třeba
 • zvládají jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých
 • mají zájem pochopit jevy kolem sebe, ptají se.
 • prožívají vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou
 • ochraňují přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozují
 • budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat, uplatní získanou zkušenost v praktických situacích
 • osvojí si elementární poznatky o přírodě, o jejích rozmanitostech a proměnách
 • společně s kamarády se aktivně zapojí do společných činností ve prospěch celku
 • začnou si více všímat okolního dění, radovat se ze zvládnutého
 • vyjádří a sdělí své prožitky, pocity a nálady (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky)
 • dokážou určit, kde známá zvířátka přezimují
 • rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji použijí k dokonalejší komunikaci s okolím
 • využijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkávají (knížky, encyklopedie)
 • začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
 • rozšíří si poznatky o přírodě a jednotlivých přírodních živlech
 • prožijí radostně společné akce, na jejichž přípravě se budou aktivně podílet
 • utvoří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • vyřeší samostatně problém, uplatní kreativní myšlení
 • vyvinou volní úsilí při vytváření
 • rozšíří si povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • zvládnou práci s jednoduchým náčiním a výtvarnou techniku
 • budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a užívat při tom jednoduché pojmy, znaky a symboly
 • prokážou elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, poznají svět, který dítě obklopuje, seznámí se s jeho rozmanitostí a proměnami; začnou se orientovat v řádu a dění v prostředí, ve kterém žijí
 • zformulují otázky a najdou na ně odpovědi, aktivně si začnou všímat, co se kolem nich děje; porozumí věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznají, že se mohou mnohému naučit, projeví radost z toho, co samy dokážou a zvládnou
 • budou všímavé k dění i problémům v bezprostředním okolí
 • zpřesní si početní představy, použijí číselné a matematické pojmy, začnou vnímat elementární matematické souvislosti
 • rozliší řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokážou mezi nimi volit
 • zformulují vhodně věty, samostatně vyjádří své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, porozumí slyšenému, slovně budou reagovat a povedou smysluplný dialog
 • vyjádří své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými hudebními, dramatickými)
 • rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji použijí
 • dětským způsobem projeví citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznají nevhodné chování; uvědomí si nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • osvojí si elementární poznatky o profesích dospělých (veterinář, zahradník, traktorista)
 • uplatní vlastní fantazií
 • pomáhají pečovat o okolní životní prostředí
 • těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • jsou citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • učí se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatují a vybaví
 • zorganizují hru
 • zaměřují se na to, co je z poznávacího hlediska důležité- vlastnosti předmětů, podoba/rozdíl, charakteristika předmětů či jevů, vzájemné souvislosti
 • poznávají a pojmenují většinu toho, čím jsou obklopeni
 • rády se účastní výletů po okolí (do přírody, kulturní akce v obci apod.)
 • ovládají dechové svalstvo, umí sladit pohyb s hudbou, se zpěvem
 • porozumí slyšenému- zachycení myšlenky, sledování děje, správné zopakování
 • projevují zájem o knihy, encyklopedie
 • jsou schopny vnímat, co si druhý přeje či co potřebuje, vyjde vstříc (ohled na druhého, nabídka pomoci)
 • zachycují skutečnosti ze svého okolí a vyjadřují své představy pomocí různých dovedností a technik
 • vnímají umělecké a kulturní podněty

 

Klíčové kompetence:

 • svoje hry a činnosti se dítě učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají svoje nepříznivé důsledky
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

 

Integrovaný blok „ZDRAVÝ ŽIVOT“

 

Charakteristika:

Cílem integrovaného bloku je, aby děti získaly základní poznatky o vlastním těle, o tom, které jsou jeho hlavní části, jak fungují a k čemu jsou potřebné některé z hlavních lidských orgánů.

Dětem bude umožněno uvědomit si lidské smysly a jejich využívání v každodenním životě.

Děti poznají, že se zdravím úzce souvisí i emoce.

Naučí se získané poznatky využívat v péči o své vlastní zdraví, které s lidským tělem neodmyslitelně souvisí. Naučí se rozlišovat, co je pro ně prospěšné, budou se snažit v každodenním životě využívat zdravý životní styl- smysluplný tělesný pohyb, pozitivní náladu, zdravé stravování.

Naučí se identifikovat to, co není prospěšné vlastnímu zdraví i zdraví ostatních a jak se dle vlastních sil a možností chránit. Děti získají poznatky o základní prevenci.

Děti se naučí postarat se o sebe v základních hygienických a sebeobslužných potřebách.

Porozumí nutnosti odpočinku a relaxaci a naučí se zvolit si vhodnou činnost vzhledem k vlastní osobě a aktuální potřebě.

Sportovními činnostmi a pohybem v přírodním prostředí, budeme v dětech vzbuzovat pocit potřeby pobývat na čerstvém vzduchu i za chladného počasí, pěstovat v nich kladný vztah ke sportu, seznamovat, podporovat a upevňovat zásady zdravého životního stylu.

 

Nabídka možných, volitelných témat:

 

 • „Starám se o sebe ve školce“

… vím, jak se mám oblékat, najíst, kdy si umýt ruce, proč odpočívám, kdy si   

      hraji…

 • „Moje tělo“

… znám části těla, funkci některých orgánů, rozumím 5 lidským smyslům    

 • „Moje zdraví“ = duševní, fyzická i sociální pohoda

… co mi škodí, co mi pomáhá, co jíme pro zdraví (strava a pitný režim)

… proč je pohyb zdravý, sportování, aktivita i odpočinek

… znám sebe, vím, co se mnou se děje

… nenechám si ublížit (závislost, týrání, návykové látky)

… radost a dobrá nálada potěší mne i kamaráda

 

Vzdělávací záměry (co učitelka u dětí podporuje):

 • rozvíjíme fyzickou zdatnost, pohybové schopnosti, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), zprostředkováváme učení ovládat pohybový aparát
 • stimulujeme řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • posilujeme přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • posilujeme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, s podporou zájmu o učení
 • přibližujeme elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci
 • vytváříme základy pro práci s informacemi
 • rozvíjíme schopnost sebeovládání
 • rozšiřujeme elementární povědomí o širším světě, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
  • podporujeme smyslové vnímání
  • motivujeme k samostatnému uplatnění věku přiměřených praktických dovedností
  • podporujeme zdravé životní návyky a postoje
 • vytváříme povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, planetou Země
 • podporujeme rozvoj řečových a jazykových dovedností
 • posilujeme uvědomování si nebezpečí, které hrozí při pobytu v přírodě, u vody, při sportu
 • podporujeme samostatnost dětí a jejich radost ze zvládnutého
 • vytváříme elementární zkušenosti pro navazování a rozvíjení vztahů dětí k druhým lidem
 • zprostředkováváme poznatky potřebné pro vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy
 • napomáháme uvědomovat si, co mi škodí, co mi pomáhá (každému z nás)
 • podporujeme kladný vztah k duševní, fyzické a sociální pohodě
 • vytváříme povědomí-proč je pohyb, sportování, aktivita i odpočinek zdravý
 • zprostředkováváme osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • podporujeme poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • posilujeme uvědomování si vlastního těla
 • rozvíjíme úctu k životu ve všech formách
 • podporujeme rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dětí, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 

Vzdělávací nabídka „učiva“ (co učitelka dítěti nabízí pro dosažení stanovených vzdělávacích záměrů):

 • řízené rozhovory na téma
 • sledování rozmanitosti a změn na těle, poznávání lidského těla a jeho částí
 • hudebně pohybové činnosti
 • námětová hra „Na lékaře“
 • řízená činnost s využitím encyklopedie, práce s informacemi s využitím encyklopedie
 • didakticky cílené hry k procvičení matematické a čtenářské gramotnosti
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • didaktické hry zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů
 • činnosti zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti
 • přímé pozorování jevů, rozhovory o výsledku pozorování
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • recitace básní, zpěv písní, hudebně pohybové hry
 • rytmizace
 • poznávání pomocí smyslů
 • jemná motorika
 • psychomotorická cvičení
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující příjemnou a pohodovou atmosféru
 • sociální a interaktivní hry
 • hry s výtvarným materiálem
 • společenské akce umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance) a mravní hodnoty (dobro/zlo, spravedlnost, upřímnost) v jednání lidí
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • zdravotně zaměřené činnosti- vyrovnávací, protahovací, uvolňovač, dechová, relaxační)
 • praktické činnosti, kdy se dítě seznamuje s různými materiály a látkami, čímž získává zkušenosti s jejich vlastnostmi- praktické pokusy, manipulace, pokusy
 • činnosti zaměřené na vytváření a chápání pojmů a osvojování (vysvětlování, odpovědi apod.)
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování chování člověka v různých situacích, mimické vyjadřování nálad
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové atd.)
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s předměty, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, chemické látky, technické přístroje, požár, nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy)
 • praktické ukázky varující dítě před možným nebezpečím

 

Co očekáváme, že děti na úrovni odpovídající vlastním individuálním možnostem zpravidla dokážou:

 • mají základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, částech těla a některých orgánech
 • mají povědomí o těla a jeho vývoji
 • vnímají, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným i duševním, a tyto potíže spolu mohou souviset
 • rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv (špatný/dobrý) na jeho

zdraví

 • mají vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech,..)
 • vnímají, že všechno na světě má vztah ke zdraví. Buď ho podporuje, nebo poškozuje.
 • chápou, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
 • chápou, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu
 • konkrétními činnostmi podporují vlastní zdraví a i zdraví ostatních, přírody
 • mají vytvořenou představu o zdravé životosprávě
 • mají vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
 • odhadují rizika ohrožující jejich zdraví a bezpečnost
 • chápou, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti
 • přemýšlí, vedou jednoduché úvahy a také vyjadřují to, o čem přemýšlí a uvažují
 • mají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí (ví, kam se v případě potřeby obrátit)
 • chápou, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovedou je rozpoznávat a pojmenovat
 • mají vytvořené základní návyky společenského chování
 • překonají případný strach při sezónních činnostech
 • prožijí pocit vlastní úspěšnosti při pohybových aktivitách
 • seznámí se s pravidly bezpečného chování při činnostech
 • vyřeší problém na základě bezprostřední zkušenosti, budou postupovat cestou pokusu a omylu, vyzkouší, experimentují, spontánně vymyslí nová řešení problémů a situací, najdou různé možnosti a varianty (navrhnou vlastní, originální nápady), využijí při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • vyjádří a sdělí své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • využijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkávají (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.)
 • budou se spolupodílet na společných rozhodnutích, přijmou vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodrží dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, začnou se chovat odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • rozšíří si slovní zásobu
 • vyvinou volní úsilí, překonají překážky
 • dokážou se prosadit ve skupině, ale i podřídit zájmu většiny
 • domluví se navzájem při společných činnostech
 • uplatní pravidla bezpečného chování
 • prokážou osvojené základy funkčních gramotností v praktických situacích
 • pochopí základní vztahy a vazby ve společenském prostředí
 • naleznou nová řešení v rámci situačního učení
 • povedou rozhovory mezi sebou i s učitelkou
 • uplatní pravidla společenského chování, zaujmou vlastní názor
 • povedou jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlejí
 • vnímají, že je zajímavé dozvídat se nové věci a informace, využívají zkušenosti k učení
 • vědomě využívají své smysly, záměrně pozorují, postřehují, všímají si (nového, změněného, chybějícího)
 • zvládají běžné činnosti a požadavky na ně kladené i jednoduché praktické situace, které se běžně opakují, chovají se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře)
 • prožívají radost ze zvládnutého a poznaného
 • rozhodují o svých činnostech
 • vyjadřují souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnou se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech; odmítnou nepříjemnou komunikaci
 • rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • chovají se jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • uvědomují si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávají stejná práva druhým a respektují je
 • vyjednávají s dětmi i dospělými, ve svém okolí, domluví se na společném řešení
 • chápu slovní vtip a humor
 • učí se nová slova a aktivně je využívají; ptají se na slova, kterým nerozumí
 • uvědomují si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, soucítění, spokojenost, strach, smutek, odmítání), rozliší citové projevy v důvěrném rodinném a cizím prostředí
 • zvládají základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci i v různém prostředí
 • zachovávají správné držení těla

 

Klíčové kompetence:

 • dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor
 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit násilí jiného dítěte
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení, je naopak výhodou nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

8.2. Rozšiřující nabídka

V každém školním roce jsou pro děti připraveny akce podporující jejich učení, poznávání a kompetence. Nabídka je obměňována a aktualizována vzhledem ke složení skupiny dětí, k jejich individuálním i skupinovým potřebám a zájmům. Rodiče jsou před začátkem školního roku seznámeni s plánem na celý rok, který se ještě v průběhu může doplnit o zajímavé akce.

V nabídce jsou především dopolední akce pro děti, např.: téměř každý měsíc divadelní představení nebo hudební pořad, dále návštěva zástupců Policie a Sboru dobrovolných hasičů, oslavy a svátky jednotlivých dětí, akce dle ročních období, apod.

Pro starší děti (III. ročník) jsou připraveny akce: návštěva Městské knihovny v Mladé Boleslavi, výprava do ZŠ, rozloučení s MŠ, spaní v prostorách MŠ, atd.

Připravujeme společné akce s dětmi a jejich rodinnými příslušníky, např.: tvořivá odpoledne, podzimní seznamovací výlet, předvánoční setkání, rozloučení se školním rokem, apod.

Akce pro rodiče: seznámení s problematikou grafomotoriky, pedagogické diagnostiky neboli hodnocení pokroků jednotlivých dětí. 

 

9.  Evaluační systém

Cílem evaluačního systému je, aby byla jednotlivá hodnocení v souladu s cíli ŠVP.

Hodnocení je prostředek, kterým chceme hledat správné cesty pro úspěšné vzdělávání dětí. Na základě výsledků hodnocení se zaměřením na to, jak budeme dále pracovat, co změníme.

9.1. Školní vzdělávací program

Hodnocení integrovaných bloků

Cíl:

Respektování a naplňování zásad RVP PV

Časový rozvrh:

vždy po ukončení integrovaného bloku

Nástroje:

- záznamy do tabulky

- konzultace s učitelek

- kontrolní činnost

- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

Kdo:

Učitelky, ředitelka, případně děti a jejich zákonní zástupci

 

Návaznost TVP-ŠVP-RVP

Cíl:

Konkretizace vzdělávací nabídky stanovené v ŠVP, vytvoření podmínek pro vzdělávání dětí s podpůrným opatřením a dětí nadaných

Časový rozvrh:

1x ročně

Nástroje:

- přehledy o rozvoji dětí-fotodokumentace

- výstavy, vystoupení dětí

- záznamy (ped.diagnostika)

- průběžný monitoring

- hospitační záznamy

- konzultace

- dotazníky

- pedagogické rady

- zpráva hodnocení školy

Kdo:

učitelky, ředitelka, zákonní zástupci dětí

 

Záznamy o rozvoji dětí, hodnocení výsledků vzdělávání (pedagogická diagnostika)

Cíl:

Funkčnost písemných záznamů vzhledem ke kvalitě dosahovaných

 výsledků ve vzdělávání, kvalita výsledků vzdělávání se zaměřením na děti s OMJ, ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a s podpůrným opatřením

Časový rozvrh:

minimálně 4x ročně, případně dle potřeby

Nástroje:

- analýza záznamů (grafických i písemných)

- hodnocení účelnosti IVP a plánů pedagogické podpory

- hodnocení kvality výstupů dosažených u dětí III.ročníku

- konzultace učitelek

- konzultace s rodiči

- pedagogické rady

- konzultace se školským poradenským zařízením

Kdo:

učitelky, ředitelka, případně odborníci (školské poradenské zařízení, klinický logoped)

9.2.  Průběh vzdělávání

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce- vzdělávacího procesu

Cíl:

   Respektování zásad předškolního vzdělávání, uplatňování metod,

postupů, a forem práce při vzdělávání dětí s podpůrným opatřením, nadaných a dětí mladších tří let; efektivita povinného předškolního vzdělávání

Časový rozvrh:

průběžně, dle plánu kontrolní a hospitační činnosti, dle plánu

pedagogických rad a provozních porad,1x za rok dotazníky

Nástroje:

- vzájemná hospitace

- průběžný monitoring

- konzultace pedagogů

- hospitace zaměřené zejména na začínající pedagogické pracovnice

- dotazníky + výstup

- pedagogické rady a provozní porady

Kdo:

učitelky, ředitelka, ostatní pracovníci školy

Osobnostní rozvoj pedagogů

Cíl:

Schopnost aplikovat vlastní odbornost v praxi, zvýšit odbornost v oblasti vzdělávání dětí s OMJ, ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, dětí odpůrným opatřením a dětí nadaných

Časový rozvrh:

Průběžně v rámci kontrolní a hospitační činnosti, dle plánu

pedagogických rad,1x za rok dotazníky

Nástroje:

- konzultace-plán dalšího vzdělávání

- pedagogické porady

- hospitace

- monitoring

- popř. plány uvádění začínajících učitelek

Kdo:

učitelka, ředitelka

9.3.  Podmínky vzdělávání

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám stanovených RVP PV.

Evaluace personálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit funkčnost personálního zajištění a personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP

Časový rozvrh:

leden, červen

Nástroje:

- dotazníky

- vyhodnocení plánu DVPP

- kontrolní činnost

- hospitace,

- konzultace

- pedagogické rady a provozní porady

Kdo:

ředitelka, učitelky, vedoucí ŠJ, kuchařka, pracovnice úklidu-dle stanovených kompetencí

 

Evaluace materiálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit kvalitu materiálních podmínek ve vztahu ke vzdělávání dětí s podpůrným opatřením, dětí nadaných a dětí mladších tří let

- budova, technický stav

- hygienické zařízení

- vybavení třídy-nábytek

- pomůcky, hračky- jejich skladba

- zahrada a zahradní náčiní, hračky

- přípravna (kuchyňka) vybavení v souladu s legislativou

Časový rozvrh:

1x ročně

Nástroje:

- dotazníky

- pedagogické rady, provozní porady

- analýza záznamů z kontrolní činnosti

- fotodokumentace

- konzultace se zřizovatelem

Kdo:

 všechny pracovnice dle místa svého pracovního zařazení

  

Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

Monitorovat výši finančních zdrojů, vyhodnocovat vzhledem ke konkrétním potřebám školy

- sledování čerpání mzdových prostředků

- účelnost, efektivnost hospodaření

- rozbory čerpání příspěvku obce

- rozbor hospodaření-pololetní a roční účetní uzávěrka

- sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Časový rozvrh:

- přehledy čerpání - 4x ročně

-  ostatní průběžně

Nástroje:

- analýza rozpočtů (státní a zřizovatel)

- zprávy, rozbory, statistiky

- pedagogické rady a provozní porady

- konzultace se zřizovatelem, dohadovací řízení

- analýza záznamů z kontrolní činnosti

- fotodokumentace

- konzultace se zřizovatelem

Kdo:

 účetní, ředitelka-dle stanovených kompetencí

   

Evaluace organizačních podmínek

Cíl:

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace povinného předškolního vzdělávání a režimového uspořádání vzdělávání dětí mladších tří let

Časový rozvrh:

k 31.lednu a 30.červnu, ankety pouze k 30.6.

Nástroje:

- průběžný monitoring v rámci celé organizace

- hospitace, kontrolní činnost

- anketa mezi rodiči a zaměstnanci školy

- záznamy z pedagogických rad a provozních porad

- konzultace

Kdo:

všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

 

Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

Zmonitorovat spokojenost zákonných zástupců dětí s činností školy a

 s výsledky vzdělávání, především povinného

Časový rozvrh:

1x ročně - červen

Nástroje:

- fotodokumentace

-analýza hodnocení naplňování doplňkových programů a zájmových aktivit

- rozhovory s rodiči, dotazníky

- pedagogické rady a provozní porady

- monitoring v návaznosti na hodnocení vhodnosti organizace

Kdo:

učitelky, ředitelka, zák. zástupci- dotazníky, ostatní zaměstnanci

 

Evaluace spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, okolními MŠ a veřejností

Cíl:

Vyhodnotit přínos stávajících forem partnerství pro zkvalitňování

činnosti školy a pro realizaci nové verze ŠVP

Zjistit úroveň dosahovaných výsledků v oblasti přípravy na přechod do ZŠ

Časový rozvrh:

2x ročně (leden, červen)

Nástroje:

-fotodokumentace, záznamy

- rozpočet školy, konzultace

- vystoupení dětí pro veřejnost

- výstava dětských prací

- návštěva v 1. ročníku ZŠ

- návštěva dětí v ZŠ

- společné výlety a akce s okolními MŠ

- články do tisku

Kdo:

ředitelka, učitelky, pracovnice školy dle stanovených povinností v rámci ročního plánu

 

V Bukovně dne 20. srpna 2019, zpracovala Mgr. Renata Pažoutová a ped.zaměstnanci

Vydala 21. srpna 2019 Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

 

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783