Úhrada

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je v průběhu celého dne (voda, ovocné čaje, multivitamínové nápoje a džusy).

Stravné se platí dle docházky dítěte z  předcházejícího měsíce, nejpozději do 10. dne v daném měsíci. Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. dle finančního normativu, stanovuje a určuje ho vedoucí školní kuchyně a ředitelka.

Platba stravného:

V přihlášce ke stravování v Mateřské škole, zákonní zástupci uvedly číslo účtu, ze

kterého bude pomocí inkasa jednou měsíčně (do 10.dne v měsíci) stržena částka dle

skutečných odebraných pokrmů za uplynulý měsíc. ZZ si zřídili souhlas k inkasu a

platbu stravného tímto způsobem na číslo účtu MŠ : 115-7983470207/0100..k

identifikaci platby slouží jméno strávníka = zapsané dítě nebo zaměstnanec.

Vyúčtování se provádí každý měsíc a je k dispozici kdykoli na písemné požádání.

 

Kalkulace stravného

 

Děti do 6 let

Děti od 7 let

Přesnídávka

8,- kč

9,-kč

Oběd

18,-kč

21,-kč

Svačina

7,-kč

9,-kč

Pitný režim

3,-kč

3,-kč

Celkem

36,-kč

42,-kč


V případě hrazení stravného není zvlášt specifikována částka na pitný režim, ale

uvedená cena 3,-kč na den je rozpočtena na přesnídávku 2,-kč a odpolední svačinu 1,-kč

 

Odhlášení stravy:

Omluvy jídla lze zaznamenat den předem do 10:00 hodin- písemně ve vestibulu MŠ, kde je umístěn sešit na odhášení a omluvy nepřítomnosti dítěte. Je také možné omluvit dítě telefonicky nebo SMS zprávou na tel.čísle: 792 510 783.

Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 10:45 hodin do 11:00 hodin, vchod pro zaměstnance. Nutností jsou vlastní čisté jídlonosiče. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté musí rodič stravu odhlásit.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783